صفحه ۲۸۰

اداره زندان اشاره شده است، مشروط بر اینکه این گونه امور مطابق با عدالت باشد.

ماده 93: این ماده مجاز می‎داند که متهم و فرد بازداشت شده برای خود وکیل مدافع تعیین کند، تا در چهارچوب قانون از او دفاع کند. وکیل مدافع می‎تواند برای دفاع از متهم با وی دیدار کند. همچنین وکیل می‎تواند به طور انفرادی با متهم روبرو گردد. البته این دیدار تحت نظر مأمور زندان انجام می‎پذیرد، ولکن مأمور حق ندارد سخنان آن دو را استماع نماید.

ناوبری کتاب