صفحه ۲۷۶

بازمی دارد؛ اگر مأموران زندان ناچار به استفاده از زور گشتند، باید به اندازه لازم آن هم با آگاه کردن فوری رئیس زندان به این کار اقدام نمایند. همچنین باید به مأموران زندان تمرینات بدنی خاصی را برای مقابله با زندانیان شورشی بیاموزند. مأموران زندان نباید با خود سلاح حمل کنند مگر در موارد خاص و مشروط بر آنکه نسبت به کاربرد سلاح مهارت داشته باشند.

ماده 55: این ماده اختصاص به بازرسی کیفیت اداره زندانها دارد و بر ضرورت امر بازرسی به صورت منظم از سوی بازرسان متخصص در این کار تأکید می‎کند. تا بدین وسیله اداره زندانها مطابق با قوانین موجود تضمین شود و مراکز کیفری از هدف اصلی خود خارج نشوند.

ماده 57: این ماده مجازات زندان را دردناک توصیف کرده و سفارش می‎کند که نظام حاکم بر زندان نباید تا زمانی که مجوز و دلیلی وجود ندارد، بر این درد، رنج و محنت دیگری بیفزاید.

ماده 58: این ماده به اصلاح زندانی برای بازگرداندن او به جامعه با روحیه ای سالم و جدید سفارش می‎کند؛ زیرا غرض از تأسیس زندان، حمایت از جامعه است.

ماده 59: این ماده بر استفاده از وسائل مختلف درمانی، تربیتی و اخلاقی مطابق با شیوه درمان فردی برای هر زندانی به گونه جداگانه، به منظور رسیدن به اهداف اصلی تشریع زندان سفارش می‎کند.

ماده 61: این ماده تصریح دارد که برخورد با زندانی بدین اعتبار است که وی جزئی از جامعه بوده و هرگز از آن جامعه کنار گذارده نشده است. باید همه جامعه را از برای اصلاح زندانیان به منظور بازگشت به آغوش جامعه بسیج کرد. و نیز باید به مددکاران و علاقه مندان به امور اجتماعی امکان داده شود تا زمینه ملاقات زندانی با خانواده اش و یا با هیأت هائی را که در جهت منافع زندانیان کار می‎کنند فراهم آورند و تصمیماتی در جهت حمایت از حقوق مدنی و حقوق اجتماعی زندانیان در چهارچوب قانون اتخاذ نمایند.

ناوبری کتاب