صفحه ۲۷۴

ماده 43: باید اموال زندانیان از قبیل پول نقد، لباس، اشیاء قیمتی در جائی نگهداری و حفظ شود و صورت آن در دفتری نوشته شود و در وقت ترخیص زندانی از زندان همه این وسائل را تحویل بدهند؛ اما اگر اشیائی از خارج زندان برای زندانی فرستاده می‎شود، تحویل دادن و یا ندادن آن تابع نظام آن ارگان است. اگر در آن مرسوله مواد مخدر و دارو باشد، اجازه مصرف آن به زندانی بسته به تشخیص پزشک [زندان ] است.

ماده 44: باید خانواده و بستگان زندانی را از بیماری یا مرگ یا انتقال وی از زندانی به زندان دیگر آگاهی دهند. همچنین باید زندانی امکان داشته باشد شخصا بستگان خود را نسبت به بیماری یا احتمال مرگ خود مطلع نماید، و اگر برای زندانی امکان داشت باید به وی اجازه دیدن خانواده اش داده شود. همچنین باید خانواده زندانی در آغاز بازداشت، از زندانی شدن او با خبر گردند.

ماده 45: برای انتقال دادن زندانی از جائی به جای دیگر باید از وسایل نقلیه مناسب و راحت استفاده نمود. همچنین نباید زندانی را در معرض اهانت قرار داد. چنانکه مخارج انتقال وی از زندان، بر عهده زندان است و در این باره باید بین زندانیان تفاوتی نگذارند.

ماده 46: زندانبانها را باید از میان افراد با کفایت و دارای احساس و عاطفه و شعور انسانی بر حسب اختلاف درجاتشان انتخاب کرده و به کار گمارند. همچنین باید آنان و نیز افکار عمومی را نسبت به مسأله مهم زندانها آگاه کنند و بدین منظور از وسائل مناسبی استفاده کنند. همچنین با توجه به کار سختی که بر عهده آنان گذارده شده، باید حقوق کافی به آنان پرداخته شود.

ماده 47: باید مأموران زندان از سطح فکری و فرهنگی شایسته ای برخوردار باشند. علاوه بر این باید در این خصوص قبل از شروع کار، دوره آموزشی عمومی و تخصصی ویژه ای را بگذرانند. همچنین باید در طول خدمت آنان در بالا بردن سطح فکری و فرهنگی خود کوشا باشند.

ماده 48: مأموران زندان باید در رفتار خود به مثابه الگوئی خوب برای زندانیان باشند.

ناوبری کتاب