صفحه ۲۷۱

متخلفین را برعهده دارد، دست کم باید یک روانپزشک همراه با آماده سازی خدمات پزشکی در آنجا داشته باشد. همچنین باید بخشی از این نهادها و ارگانها را به روانپزشکی و یا انتقال بیماران، در مواقع لزوم به مؤسسات و سازمانهای شهری اختصاص دهند. اگر در همان ارگان بیمارستانی وجود دارد، باید آن را به تمام وسائل و ابزار و نیز کادر اداری و فنی مجهز نمایند. همچنین گسترش خدمات دندان پزشکی در زندانها باید مورد نظر قرار داشته باشد.

ماده 23: این ماده تأکید می‎کند که باید در زندانهای ویژه زنان، محلهای خاصی را برای مداوای آنان در قبل، اثنا و پس از وضع حمل فراهم کنند. همچنین نباید در مورد ولادت کودک ذکر گردد که او در زندان به دنیا آمده است، و باید به مادران اجازه داد تا با کودکان خود دیدار کنند و مکانهای خاصی برای پرورش کودکان به وسیله آنها ایجاد گردد.

ماده 25و26: این دو ماده، پزشک زندان را ملزم می‎دارد که هر زندانی را روزی یک بار تحت معاینه قرار دهد. همچنین اگر زندانی خواستار معاینه گردید، بر پزشک است که به این تقاضا پاسخ مثبت بگوید. پزشک باید در مواقع مقتضی گزارشی درباره مسائل و وضعیت صحی زندانیان به مدیریت زندان ارائه کند. پزشک باید بازرسی خود را از وضعیت زندان دنبال کند، و نتایج این بازرسی ها را درباره نوع غذا و مقدار آن، موقعیت بهداشتی و نظافت زندان، قسمت های بهداشتی و چگونگی سیستم گرم کننده و خنک کننده زندان، و نیز وضع نظافت لباس و رختخواب زندانیان و چگونگی مقررات تربیت بدنی را به مدیر زندان ارائه نماید؛ مدیر زندان نیز باید به مواردی که پزشک به آنها اهتمام نشان می‎دهد، عنایت کند، و در صورت اثبات موارد اشاره شده سعی در اجرای تذکرات پزشک داشته باشد؛ و اگر حل مشکلی در حوزه مسؤولیت وی نبود، آن را به مقامات بالاتر ارجاع دهد.

ماده 27: این ماده متذکر چگونگی حفظ نظم در زندان و نیز شیوه تنبیه و کیفررسانی متخلفین گردیده، و حفظ نظم را با دوراندیشی و به اندازه مورد نیاز از قید و بندها سفارش کرده است.

ناوبری کتاب