صفحه ۲۷۰

ماده 7 و 8: این دو ماده بر جداسازی گروههای مختلف زندانیان با عنایت به سن، جنسیت، نوع سوابق و سبب حبس آنان، و نیز رفتاری که لازم است با هر گروه از آنان اعمال گردد، تصریح نموده است.

ماده 10: این ماده بر ضرورت افزایش امکانات و شرایط بهداشتی برای زندانیان از جهت گستردگی فضای زندان، هوا، نور، گرما و خنکی آن تأکید کرده است.

ماده 12: این ماده بر لزوم افزایش وسایل بهداشتی مورد نیاز زندانیان، با توجه به مطلوبیت و نظافت این وسایل، تأکید نموده است.

ماده 13: لازم است برای زندانیان حمامهای کافی ایجاد گردد، تا آنان بتوانند در فصول مختلف سال استحمام کنند، و هر زندانی باید دست کم یک بار در هفته استحمام نماید.

ماده 14: حفظ امنیت و پاکیزه نگهداری جاهائی که زندانیان از آن استفاده می‎کنند الزامی است.

ماده 17 و 18: این دو ماده بر تهیه لباسهای کافی و تمیز، و دادن آنها به زندانیان تأکید دارند. همچنین طبق این دو ماده به ایشان اجازه داده می‎شود تا در مناسبتهای مختلف، لباسهای خاصی را که دوست دارند بر تن کنند.

ماده 19: باید برای هر زندانی با در نظر گرفتن عرف محلی، تخت و بستر معین به اندازه و پاکیزه تخصیص داده شود، و در صورت کثیف شدن این وسایل باید آنها را تعویض نمایند.

ماده 20: بر مدیران زندان واجب است که جیره غذائی کافی به همراه آب آشامیدنی سالم، در اختیار زندانیان بگذارند.

ماده 21: این ماده مقرر می‎دارد که برای زندانیان بیکار باید یک ساعت ورزش در هوای آزاد ترتیب دهند و برای زندانیانی که در سنین کمتری به سر می‎برند، تمرینات ورزشی در ساعات مخصوصی برقرار نمایند.

ماده 22: این ماده مقرر می‎دارد هر نهاد و ارگانی که وظیفه مجازات مجرمین و

ناوبری کتاب