صفحه ۲۶۹

[مصوبات ژنو درباره زندانیان ]

در اینجا مطالبی که درباره احکام زندانها قصد بیان آن را داشتیم پایان می‎پذیرد. در کتاب "احکام السجون" از وائلی (صفحه 165_179) مجموعه قوانین مربوط به رفتار با زندانیان، که از سوی سازمان ملل متحد در کنگره ای به سال 1955 در ژنو به تصویب رسید نقل شده است. این مقررات بین المللی تاکنون به زبانهای مختلفی برگردانده شده است که ما برای افزونی فایده و بهره مندی بیشتر خوانندگان ذیلا بعضی از مواد این مقررات را ذکر می‎کنیم؛ زیرا این قوانین به حال زندانیان و دولتها سودمند تواند بود و بر اساس قضاوت خرد و نظر خردمندان ضرورت رعایت این مقررات و مصوبات تا جائی که امکان دارد، شایسته و سزاوار می‎نماید.

ماده 6: این ماده تصریح می‎کند که باید برای هر یک از زندانیان پرونده ای تشکیل گردد که شامل شناسنامه و هویت زندانی، تاریخ حبس و اسباب آن، تاریخ ورود به زندان و آزادی از آن می‎گردد. هر زندانی که فاقد این پرونده باشد، از پذیرش وی در زندان خودداری می‎شود.

ناوبری کتاب