صفحه ۲۶۷

این روایت نیز مؤید آن مطلبی است که ما گفتیم برای امام مسلمین جایز است که اصرار کننده بر گناه را زندانی کند و مادامی که او از گناه خود پشیمان نشده در زندان نگاه دارد.

یازدهم - کسی که با خواهر خود مواقعه کرده و در اثر ضربت نمیرد:

1- در روایت عامر بن سبط از علی بن الحسین (ع) [امام زین العابدین (ع)] آمده است:

"درباره مردی که با خواهر خود مواقعه [ هم بستری ] کرده پرسیدند که مجازات او چیست ؟

حضرت پاسخ داد: یک ضربت با شمشیر بر او می‎زنند به هر جا که انجامید بینجامد، اگر با آن ضربت نمیرد او را تا ابد زندانی می‎کنند تا مرگش فرارسد."عن علی بن الحسین (ع) فی الرجل یقع علی اخته ؟ قال: "یضرب ضربة بالسیف، بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد فی السجن حتی یموت." (وسائل ج ‏387/18، باب 19 از ابواب حد زنا، حدیث 10)

2- روایت مرسله ای از "محمد بن عبدالله بن مهران" از کسی که برای او نقل کرده، از امام صادق (ع) او گفته است:

"من از امام صادق درباره مردی که با خواهر خود مواقعه و همبستری کند سئوال کردم [که او را چگونه باید کیفر داد؟]

آن حضرت فرمود: یک ضربت با شمشیر بر او می‎زنند. گفتم: شاید او با یک ضربت شمشیر نمیرد. حضرت فرمود: در این صورت تا ابد زندانی می‎شود تا مرگش فرارسد."عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل وقع علی اخته ؟ قال (ع): "یضرب ضربة بالسیف." قلت: فانه یخلص ؟ قال: "یحبس ابدا حتی یموت." (وسائل ج ‏386/18، باب 19 از ابواب حد زنا، حدیث 4)

ناوبری کتاب