صفحه ۲۶۵

روایات و سخنان علمای ما امامیه است و این را در آینده خواهیم گفت. شاید در این روایت هم به جای "یمثل" واژه "یمسک" به معنای "نگاه بدارد" بوده، و مورد دستبرد و تصحیف قرار گرفته است."مراءة العقول ج ‏187/4، آخر کتاب حدود، چاپ قدیم.

ناوبری کتاب