صفحه ۲۵۴

"ابن قدامه حنبلی" در کتاب "مغنی" بعد از این سخن "خرقی": "اگر کسی انسانی را نگاه دارد و انسان دیگری او را بکشد، در این صورت قاتل کشته می‎شود و شخص نگاه دارنده مقتول نیز تا لحظه مرگ در زندان می‎ماند." خود چنین گفته است:

ناوبری کتاب