صفحه ۲۵۱

زندانی می‎گردد تا در زندان بمیرد، چنانکه او مقتول را تا لحظه مرگ [در آغوش خود] محبوس ساخته است؛ شخص قاتل نیز کشته می‎شود."همان مدرک، همان باب، حدیث 4

9- باز در مستدرک از "بحار" از "کتاب مقصد الراغب" نقل کرده که:

"علی (ع) درباره مردی که مرد دیگری را نگاه داشته و دیگری او را کشته بود و نیز درباره شخص دیگری که ناظر و دیده بان [آنان ] بوده، قضاوت نمود که شخص قاتل باید کشته شود، چشم شخص ناظر و دیده بان را نیز بیرون آوردند که ناظر کار آنان بوده و به یاری شخص مقتول نشتافته بود، شخص نگاه دارنده مقتول (دستیار قتل) را نیز زندانی کرد تا در زندان مرد."همان مدرک، همان باب، حدیث 5

10- در "سنن بیهقی" با سند ویژه او از "ابن عمر" روایت شده است که رسول خدا(ص) فرمود:

"هرگاه چنین اتفاق بیفتد که مردی مرد دیگری را نگاه دارد و دیگری او را بکشد، شخص قاتل کشته می‎شود و شخص نگاه دارنده نیز زندانی می‎گردد."سنن بیهقی ج ‏50/8، کتاب الجنایات، باب الرجل یحبس الرجل الاخر فیقتله.

11- باز در سنن بیهقی از "اسماعیل بن امیه" روایت شده که او گفت:

"قضاوت مربوط به شخصی را که دیگری را بگیرد و شخص دیگری او را بکشد از پیامبراسلام پرسش نمودند، آن حضرت فرمود:

"قاتل را می‎کشند، و نگاه دارنده را زندانی می‎کنند." و این در حالی است که از طریق جابر از عامر از علی (ع) روایت شده که "شخص پیامبراسلام این قضاوت را انجام داد."همان مدرک 50/_51، همان باب.

اینها مجموعه روایاتی است که [ما از کتب روائی شیعه و حدیث آخر را از سنن بیهقی که از کتب روائی اهل سنت است ]نقل کردیم. فقهای ما طایفه امامیه به

ناوبری کتاب