صفحه ۲۵۰

"جز سه کس تا ابد در زندان نمی مانند: دستیار قتل، زنی که مرتد و از اسلام بیرون شود، و دزد بعد از آنکه [دو بار حد بخورد] و یک دست و یک پای او بریده شده باشد [در بار سوم محکوم به زندان ابد می‎شود.]"وسائل ‏550/18، باب 4 از ابواب حد مرتد، حدیث 3

6- در مستدرک الوسائل از کتاب "جعفریات" با سند ویژه خود از "علی (ع)" گزارش کرده که:

"دو مرد را نزد علی (ع) آوردند که یکی از آن دو شخصی را نگاه داشته و دیگری نیز از راه رسیده و او را کشته بود. آن حضرت در این مورد فرمودند: شخص نگاه دارنده (دستیار قتل) زندانی می‎شود و تا لحظه فرارسیدن مرگش در زندان می‎ماند؛ آن شخص دیگر که مباشرت قتل را داشته، کشته می‎شود."مستدرک الوسائل ج ‏254/3، باب 15 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1

7- باز در مستدرک از "دعائم الاسلام" از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده که:

"آن حضرت درباره سه تن که یکی از آنان مردی را کشته بود و دومی مقتول را نگاه داشته بود تا او بتواند او را بکشد و سومی نیز دیده بانی آن دو نفر را کرده بود که کسی بر آنان وارد نشود، چنین قضاوت فرمود که قاتل کشته شود؛ دستیار قتل و نگاه دارنده مقتول تا ابد در زندان بماند، البته بعد از تازیانه خوردن در مرحله اول، و در هر سال نیز پنجاه تازیانه دردآور بر او بزنند؛ و چشمان شخص سوم که دیده بان و ناظر کار آنان بوده کور شود."همان مدرک، همان باب، حدیث 3

8- باز هم در مستدرک از "کتاب درست بن منصور" از برخی از علمای امامیه از امام صادق (ع) و امام باقر(ع) نقل کرده که:

"درباره مردی که بر مرد دیگری حمله کرده و فریاد می‎کرد: او را بگیرید، او را بگیرید! و شخص دیگری که آن مرد فراری را گرفته و نگاه داشت تا شخص مهاجم سر رسیده و او را کشت، علی (ع) چنین داوری فرمود که: شخص نگاه دارنده (دستیار قتل)

ناوبری کتاب