صفحه ۲۵

بحث اول: مفهوم زندان از دیدگاه لغوی

باید توجه داشته باشیم که در زبان عربی واژه های زیاد و گوناگونی به معنی و مفهوم "زندان" دلالت دارند. مانند واژه های سجن، حبس، وقف، ایقاف، حصر، اثبات، اقرار، امساک و مانند اینها؛ لکن مشهورترین آنها همان دو واژه نخستین یعنی "سجن" و "حبس" می‎باشند، روی همین جهت اینک برخی از سخنان دانشمندان دانش لغت شناسی را درباره مفهوم این دو واژه نقل می‎کنیم:

1- راغب در کتاب مفردات چنین گفته است:

"السجن: در زندان نگه داشتن. واژه سجن به همین معنی در این آیه هم با فتحه و هم با کسره سین خوانده شده است: "رب السجن أحب الی..." پروردگارا زندان برای من دوست داشتنی تر از آن چیزی است که مرا به آن فرامی خوانند.

واژه سجن به همان معنی در این دو آیه نیز به کار رفته است: "لیسجننه حتی حین"،"و دخل معه السجن فتیان."مفردات / 230؛ آیه های سه گانه نیز به ترتیب از سوره یوسف (12) شماره های 33،35و36 می‎باشند.

ناوبری کتاب