صفحه ۲۴۷

سوم - ایلاء کننده هرگاه که از رجوع خودداری کند:

1- در روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق در معنی اصطلاح ایلاء چنین آمده است:

"ایلاء آن است که مرد سوگند بخورد که با زنش همبستر نشده و با او زناشوئی نکند. پس اگر زن به این کار شوهرش صبر کند که صبر کرده است؛ ولی اگر داوری این امر را نزد حاکم و امام مسلمین ببرد، او مرد را چهار ماه مهلت می‎دهد، بعد از چهار ماه به او می‎گوید: یا باید با این زن زناشوئی و مجامعت کنی و یا او را طلاق بدهی، اگر مرد از انجام یکی از این دو کار خودداری نمود، امام او را به طور دائم حبس می‎کند."وسائل ج ‏541/15، باب 8 از ابواب ایلاء، حدیث 6

2- در خبر حماد بن عثمان از امام صادق (ع) هست [که از آن حضرت سئوال شد]: اگر ایلاءکننده از طلاق زن خودداری کند [ چه باید کرد]؟ حضرت فرمود:

"روش علی (ع) در این باره چنین بود که زندان و حصاری از چوب نی درست می‎کرد و مرد ایلاء کننده را در آنجا محبوس می‎ساخت و خوردنی ها و آشامیدنی ها را برای او ممنوع می‎کرد، تا زمانی که زن را طلاق می‎داد."وسائل ج ‏545/15، باب 11 از ابواب ایلاء، حدیث 6

3- در روایت غیاث بن ابراهیم از حضرت صادق (ع) آمده است:

"روش علی (ع) بر این بود که هرگاه مرد ایلاء کننده از طلاق دادن زنش خودداری می‎کرد، حضرت او را در حصاری از چوب نی قرار می‎داد و فقط یک چهارم رزق مورد نیاز او را می‎داد، تا اینکه زنش را طلاق می‎داد."همان مدرک ج ‏545/15، باب 11 از ابواب ایلاء، حدیث 3

4- در روایت مرسله صدوق نیز آمده است:

"روایت شده که اگر مرد به زنش رجوع کرده و با او همبستر می‎شد او را آزاد می‎گذاشتند. وگرنه او را در حصاری از چوب نی محبوس کرده و برایش از جهت خوردنی و آشامیدنی سختگیری می‎کردند، تا اینکه زنش را طلاق می‎داد."همان مدرک، همان باب، حدیث 4

ناوبری کتاب