صفحه ۲۳۴

پای او بریده شده بود [در نوبت سوم ] بریدند. این قول قتاده، مالک، شافعی، ابی ثور و ابن المنذر است.

از عثمان، عمرو بن عاص و عمر بن عبدالعزیز نقل شده است که آنان گفته اند: دست چپ دزد را در نوبت سوم و پای راست او را در نوبت چهارم می‎برند، و اگر برای پنجمین بار دزدی کند او را می‎کشند. به دلیل اینکه جابر [بن عبدالله انصاری ؟] روایت کرده است:

دزدی را نزد رسول خدا(ص) آوردند آن حضرت فرمود: او را بکشید، گفتند: این دزدی کرده است. فرمود: [دستش ] را ببرید. دست او را بریدند. سپس برای دومین بار او را دستگیر کرده و پیش رسول خدا(ص) آوردند. آن حضرت فرمود: او را بکشید، جواب دادند: این دزدی کرده است، فرمود: [دست یا پای او را؟] ببرید. آنان نیز بریدند.

سه باره او را دستگیر کرده و نزد پیامبر(ص) آوردند. حضرت فرمود: او را بکشید. گفتند: دزدی کرده است. فرمود: [دست یا پای او را؟] ببرید. برای بار چهارم نیز او دزدی کرده بود و همین مطالب تکرار و عمل شد. بار پنجم که او را نزد پیامبر آوردند حضرت فرمود: او را بکشید؛ لذا ما او را از آنجا برده و کشتیم، سپس جنازه اش را نیز کشان کشان آورده و در چاهی انداختیم. این سخن را ابوداود روایت کرده است.این خبر که ابن قدامه از جابر نقل کرده به نظر می‎رسد کاملا ساختگی و مجعول باشد، در آن اضطراب بسیار هست و با شأن و شؤون رسول خدا(ص) که مصداق بارز آیه شریفه و "ماینطق عن الهوی" است تناقض و مباینت دارد. ما نیز آن را از این نظر در اینجا آورده ایم که علی رغم ضعف و سستی ای که دارد مستمسک گروهی برای اظهارنظر درباره حد سرقت گردیده است، وگرنه نادرست بودن آن پیداست. (از افاضات معظم له در جلسه درس فقه)

از ابوهریره نیز روایت شده که رسول خدا(ص) درباره دزد می‎فرمود: هرگاه کسی دزدی کند دست او ببرید، و اگر دوباره دزدی کرد پای او را ببرید، اگر سه باره دزدی کرد دست دیگرش را نیز ببرید، و اگر برای چهارمین بار دزدی کرد پای دیگر او را نیز ببرید.

[و دلیل بر اینکه دست چپ دزد را نیز مانند دست راست او می‎توان برید این است که ] دست چپ را برای قصاص می‎توان برید، بنابراین در سرقت نیز بریدن آن مانند

ناوبری کتاب