صفحه ۲۳۱

نیز از بیت المال می‎پردازند، و شر او را از مردم دور می‎کنند."صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع) و عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع): "ان الاشل اذا سرق قطعت یمینه علی کل حال، شلا ء کانت أو صحیحة، فان عاد فسرق قطعت رجله الیسری، فان عاد خلد فی السجن و أجری علیه من بیت المال و کف عن الناس." (وسائل ج ‏502/18، باب 11 از ابواب حد سرقت، حدیث 4)

این روایات و همانند آنها بسیار زیاد است و دیگر مجال نقل همه آنها نیست و طالبین به کتاب وسائل الشیعه ر.ک . وسائل ج ‏492/18_496، باب 5 از ابواب حد سرقت. و مستدرک الوسائل ر.ک . مستدرک الوسائل ج ‏236/3،باب 5 از ابواب حد سرقت. مراجعه کنند، [همه این روایات دلالت بر این دارند که دزد را در نوبت سوم دزدی محکوم به زندان ابد می‎کنند].

از این روایتها آن مقدار نیز که به گونه مطلق ذکر شده [مثلا گفته است او را زندانی می‎کنند، و نگفته است تا ابد زندانی می‎کنند] به ناچار باید به مورد ابد حمل شوند و این از بابت حمل مطلق بر مقید است.

فقهای: امامیه نیز به مضمون این روایات فتوا داده اند. چنانکه در کتاب شرایع فرموده است:

"اگر کسی برای سومین بار دزدی کرد محکوم به زندان ابد می‎گردد."شرایع ج 176/4

در جواهر نیز [که شرح همان شرایع می‎باشد] به دنبال سخن یاد شده صاحب شرایع چنین فرموده است:

"تا اینکه در زندان بمیرد و یا توبه کند؛ و اگر خود او مالی نداشته باشد، مخارجش را از بیت المال می‎پردازند؛ و [بعد از قطع شدن یک دست و پای او در دو نوبت نخستین ] دیگر چیزی از عضو او را نمی برند، و من در این باره هیچ نظر مخالفی نیافته ام، نه از نظر روایت و نه از نظر فتوا. بلکه با توجه به روایات بخصوص می‎توان در این باره ادعای یقین کرد."جواهر ج ‏533/41

ناوبری کتاب