صفحه ۲۳۰

او را از بیت المال مسلمین قرار داد، آنگاه فرمود: پیامبرخدا(ص) چنین عمل می‎کرد و من با او مخالفت نمی کنم."خبر القاسم عن ابی عبدالله، قال: "سألته عن رجل سرق ؟ فقال: سمعت أبی یقول: أتی علی (ع) فی زمانه برجل قد سرق فقطع یده، ثم أتی به ثانیة فقطع رجله من خلاف، ثم أتی به ثالثة فخلده فی السجن، و أنفق علیه من بیت مال المسلمین، و قال هکذا صنع رسول الله (ص) لا أخالفه." (وسائل ج ‏493/18، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 3)

4- روایت موثقه سماعة بن مهران که از معصوم روایت کرده است:

"هرگاه دزدی برای اولین بار دستگیر شود، یک دست او را از کف [یعنی انگشتان ] می‎برند، اگر دوباره دزدی کرد پای او را از وسط می‎برند، اگر برای سومین بار دزدی کرد او را به زندان می‎اندازند، و اگر در زندان نیز مرتکب دزدی شد او را می‎کشند."موثقة سماعة بن مهران، قال: قال (ع): "اذا اخذ السارق قطعت یده من وسط الکف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق فی السجن قتل.

5- روایت صحیحه حلبی از امام صادق (ع) که در ضمن حدیثی درباره دزدی فرمود:

"یک دست و یک پای او بریده می‎شود، لکن بعد از آن دیگر قطع کردن و بریدن جایز نیست، ولی اگر برای سومین بار دزدی کرد او را زندانی ساخته و از بیت المال مسلمین برایش خرج می‎کنند."همان مدرک، حدیث 4 صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (ع) فی حدیث فی السرقة، قال: تقطع الید و الرجل ثم لا یقطع بعد، ولکن ان عاد حبس و انفق علیه من بیت مال المسلمین." (وسائل ج ‏494/18، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 7)

6- روایت صحیحه زراره از امام باقر(ع) و روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که فرمودند:

"اگر یک شخص شل دزدی کند، در هر صورت دست راست او را می‎برند، اعم از اینکه دست راست او شل باشد یا سالم؛ اگر برای دومین بار دزدی کند پای چپ او را می‎برند؛ و اگر برای سومین بار دزدی کند محکوم به زندان ابد می‎گردد و مخارج او را

ناوبری کتاب