صفحه ۲۲۹

آن حضرت در این باره می‎فرمود: من از خداوند خجالت می‎کشم که بنده او را به شکلی دربیاورم که نتواند از هیچ چیز استفاده کند، [بنابراین پای راست و دست چپ او را نمی برم ] ولکن او را تا آنگاه که بمیرد در زندان نگاه می‎دارم، و روش پیامبرخدا(ص) نیز چنین بود که بعد از آنکه یک دست و یک پای دزدی را می‎برید، دیگر چیزی از اعضای او را نمی برید."صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال: "قضی امیرالمؤمنین (ع) فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، و اذا سرق مرة اخری قطعت رجله الیسری، ثم اذا سرق مرة اخری سجنه و ترکت رجله الیمنی یمشی علیها الی الغائط، و یده الیسری یأکل و یستنجی بها، فقال: انی لاستحیی من الله أن أترکه لا ینتفع بشئ، ولکنی أسجنه حتی یموت فی السجن. و قال ما قطع رسول الله (ص) من سارق بعدیده و رجله." (وسائل ج ‏492/18، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 1)

2- روایت زراره از حضرت ابوجعفر(ع) که فرمود:

"روش علی (ع) بر این بود که [در مورد به کیفر رساندن دزد] بیش از یک دست و یک پا عضو دیگری را نمی برید، و می‎فرمود: من از پروردگارم خجالت می‎کشم که بنده او را به حالتی دربیاورم که نتواند استنجا نماید و خود را پاک کند. از او پرسیدم: اگر آن دزد برای سومین بار و بعد از بریده شدن یک دست و یک پایش دزدی کرده باشد، چه کاری می‎کنید؟ در جواب فرمود: او را تا ابد در زندان نگه می‎دارم تا مردم از شر او در امان باشند."خبر زراره عن ابی جعفر(ع) قال: "کان علی (ع) لا یزید علی قطع الید و الرجل، و یقول: انی لاستحیی من ربی أن أدعه لیس له ما یستنجی به او یتطهر به. قال: و سألته ان هو سرق بعد قطع الید و الرجل ؟ قال: أستودعه السجن أبدا و أنی (أکفی) عن الناس شره." (همان مدرک، حدیث 2)

3- روایت قاسم از امام صادق که گفته است:

"از آن حضرت درباره مردی که دزدی کرده است پرسیدم، در پاسخ من فرمود: از پدرم شنیدم که می‎فرمود: در زمان علی (ع) مردی را نزد آن حضرت آوردند که دزدی کرده بود، حضرت یک دست او را برید، برای بار دوم او را به نزد آن حضرت آوردند که باز دزدی کرده بود، آن حضرت یک پای او را به گونه معکوس دست بریده شده اش برید، پس از چندی او را برای سومین بار آوردند که محکوم به زندان ابد کرد و مخارج

ناوبری کتاب