صفحه ۲۲۸

گروه دوم از روایات مربوط به زندان ابد و موارد آن

این گروه متشکل از مجموع روایات درباره زندانیان ابدی ای است که باید تا دم مرگ و یا هنگامی که توبه کنند در زندان بمانند؛ موارد این قبیل روایات بسیار زیاد است. درباره منظور از "زندان ابد" بعدا سخن خواهیم گفت، [اکنون می‎پردازیم به بیان این روایات در دسته های مختلف ]:

اول - کسی که برای سومین بار دزدی کند:

[بدیهی است که منظور از آن کسی است که در نوبت اولیه دزدی خود دستگیر شده و بر او حد سرقت جاری شده باشد]، موارد ورود این دسته از روایتها بسیار فراوان است:

1- روایت صحیحه محمد بن قیس از حضرت ابوجعفر(ع) که فرمود:

"امیرالمؤمنین (ع) درباره دزد چنین قضاوت می‎کرد که: در نوبت اول دزدی دست راست او را می‎برید، در نوبت دوم دزدی پای چپ او را می‎برید، در نوبت سوم دزدی او را به زندان می‎انداخت، و پای راست او را نمی برید تا بتواند خودش شخصا برای قضای حاجت برود و دست چپ او را نیز نمی بریده تا بتواند با آن خوراک بخورد و خود را تطهیر کند.

ناوبری کتاب