صفحه ۲۱۸

3- در کتاب "ارشاد" شیخ مفید، ضمن داستان مربوط به اسرای "بنی قریظه" چنین آمده است:

"وقتی که اسرای بنی قریظه را به مدینه آوردند، آنان را در خانه ای از خانه های بنی نجار زندانی کردند."ارشاد مفید 51/،چاپ دیگر از همان کتاب 58/

4- در "سیره ابن هشام" نیز درباره زندانی شدن دختر حاتم طائی چنین آمده است:

"دم در مسجد [پیامبر در مدینه ] محوطه دیوارکشی شده ای بود که اسیران را در آنجا زندانی می‎کردند، دختر حاتم را نیز به آنجا بردند."سیره ابن هشام ج ‏225/4 (متن عربی)

5- قبلا نیز از کتاب "تراتیب الاداریه" مطلبی را درباره دختر حاتم نقل کردیم، حاکی از این بود که:

"دختر حاتم را با دیگر اسیران قبیله طی به مدینه آوردند،...دختر حاتم را در جایگاه محصوری که دم در مسجد قرار داشت و زنان را در آنجا زندانی می‎کردند زندانی کردند."تراتیب الاداریه ج 300/1

دسته بیست و پنجم - کسی که غلام خود را چنان آزار رساند که او بمیرد:

1- مسمع بن عبدالملک از امام صادق (ع) روایت کرده:

ناوبری کتاب