صفحه ۲۰۵

را روایت کرده است.[لذا محمد بن قیس واقع در سند این حدیث مشترک بین ثقه و ضعیف نمی باشد، بلکه محمد بن قیس بجلی ثقه می‎باشد.] در توضیح بیشتر فرمایش حضرت استاد دامت برکاته و تأیید تأکید مطلب ایشان، مطلب ذیل از یکی از علمای رجالی برجسته معاصر شایسته نقل می‎باشد: "درباره محمد بن قیسی که در سند دسته ای از روایات وارد شده و از امام باقر(ع) و امام صادق (ع) روایت نقل کرده است، برخی ها گفته اند که: او مردد و مشترک میان ثقه و ضعیف می‎باشد، لکن آنچه که در این باره شایسته است بدانیم این مطلب است که: محمد بن قیسی که از یکی از امامان یاد شده (ع) روایت نقل کرده است یکی از افراد نامبرده ذیل می‎باشد: 1- محمد بن قیس، ابومحمد اسدی: ضعیف 2- محمد بن قیس، ابوعبدالله اسدی: ممدوح 3- محمد بن قیس، ابوعبدالله بجلی: ثقه 4- محمد بن قیس، ابوقدامه اسدی: مهمل 5- محمد بن قیس، ابونصر اسدی: ثقه 6- محمد بن قیس، انصاری: مهمل از میان همه اینان که با نام "محمد بن قیس" ثبت شده اند، دو نفرشان یعنی "محمد بن قیس بجلی" و "محمد بن قیس ابونصر اسدی" ثقه هستند

در "جواهر" نیز بعد از آنکه متعرض حدیث صحیح محمد بن قیس شده، درباره آن چنین گفته است:

ناوبری کتاب