صفحه ۱۹۸

[نکته دیگر اینکه:] هرچند که در متن عربی دو روایت یاد شده کلمه "رجل" یعنی "مرد" ذکر شده [و آمده است که اگر مردی موی سر زنی را تراشید...] لکن باید توجه داشته باشیم که این کلمه [از باب تغلیب چنین بیان شده است وگرنه ] اختصاصی به مرد ندارد؛ لذا اگر زنی هم موی سر زن دیگر را بتراشد حکمش همان حکم مرد است [و باید دیه یا مهرالمثل او را بپردازد].

چنانکه اگر شوهری موی سر زن خود را با زور بتراشد، بعید نیست که بتوان گفت حکمش همان باشد که در مورد بیگانه گفته شد. هرچند که این مسأله یک مقدار نامعلوم و پیچیده است.

دسته بیست و یکم - زندانی کردن مادر زناکار توسط فرزند او:

در حدیث صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت شده که آن حضرت در این باره چنین فرمودند:

"مردی به حضور پیامبراسلام (ص) آمد و گفت: من مادری دارم که هر کس به سوی او دست دراز کند، او آن شخص را به خود می‎پذیرد و از خود نمی راند، [با او چکار کنم ؟] رسول خدا(ص) فرمود: او را زندانی کن. آن شخص پاسخ داد: او را زندانی کردم اما مؤثر نشده است، حضرت فرمود: او را از دیدار دیگران بازدار و نگذار کسی بر او وارد شود، آن شخص جواب داد: این کار را نیز کرده ام، اثری نداشته است. حضرت رسول (ص) فرمود: او را ببند؛ چرا که تو نمی توانی احسان و نیکی بالاتر از این در حق مادرت انجام بدهی که او را از محارم خدا بازداشته باشی.""فی صحیحة عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله (ع) قال: جاء رجل الی رسول الله (ص) فقال: ان امی لا تدفع ید لامس قال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من یدخل علیها. قال: قد فعلت. قال: قیدها، فانک لا تبرها بشئ افضل من ان تمنعها من محارم الله عزوجل." (وسائل ج ‏414/18، باب 48 از ابواب حد الزنا، حدیث 1)

در پایان این حدیث علت جواز زندانی و مقید ساختن آن زن از زبان معصوم (ع) به روشنی بیان شده است [که عبارت است از بازداشتن آن زن از ارتکاب گناه ] و این

ناوبری کتاب