صفحه ۱۹۳

البته جایگاه بحث مفصل این موضوع "کتاب الحدود" می‎باشد، ما در اینجا به گونه جنبی و ضمنی در کنار بحث زندان به آن پرداختیم.

دسته هفدهم - امین ناظر بر سوق در صورت خیانت:

[چنانکه پیشتر به گونه مفصل گفتیم، کسی که به عنوان امین برای رسیدگی به امور بازار از طرف حکومت تعیین می‎شود در صورت سوء استفاده و خیانت به صورت سختی باید زندانی شود چنانکه ] در کتاب "دعائم الاسلام" از علی (ع) روایت نموده که آن حضرت شخصی به نام "ابن هرمه" را بر سوق اهواز امین گماشته بود، لکن او در کار خود خیانت ورزید، در نتیجه علی (ع) به قاضی القضاة آن منطقه به نام "رفاعه" چنین نوشت:

"آنگاه که نامه ام را خواندی بدون فاصله "ابن هرمه" را از سوق بیرون کن، او را بازداشت و زندانی کن، و در میان مردم جار بزن که گرد آیند تا..."کتب علی (ع) الی رفاعة : "اذا قرأت کتابی فنح ابن هرمة عن السوق، و اوقفه و اسجنه، و ناد علیه..." (دعائم الاسلام ج ‏532/2، کتاب آداب القضاء، حدیث 1892)

متن کامل این حدیث را در بحث ششم از مباحث مربوط به زندان، آنگاه که درباره "انضمام کیفرهای دیگر با کیفر زندان" بحث می‎کردیم آورده ایم، طالبین می‎توانند مراجعه کنند. چنانکه در مستدرک نیز آن را نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏207/3،باب 24 از ابواب کیفیة الحکم، حدیث 5

دسته هجدهم - کسی که مطلبی را بر زیان مسلمان دیگر به زندانی تلقین کند:

در همین روایت که [ذیل نمونه هفدهم ] از کتاب دعائم الاسلام نقل شده قسمت دیگری دارد که به مطلب مورد نظر ما دلالت می‎کند. چنانکه طبق آن روایت

ناوبری کتاب