صفحه ۱۸۸

این خبر را در مستدرک نیز آورده است.مستدرک الوسائل ج ‏237/3، باب 13 از ابواب حد سرقت، حدیث 2

6- باز در کتاب دعائم روایت کرده است که جعفر بن محمد(ع) فرمود:

"دست گورشکاف را نباید ببرند، مگر اینکه چندین بار این کار را انجام داده و دستگیر شده باشد، در هر نوبت از دستگیری او را به گونه دردآور می‎زنند و به ستوه می‎آورند، سپس او را زندانی می‎کنند."قال جعفر بن محمد(ع): "لا تقطع ید النباش الاأن یؤخذ و قد نبش مرارا و یعاقب فی کل مرة عقوبة موجعة و ینکل و یحبس." (دعائم الاسلام ج ‏476/2، کتاب السراق، فصل 2، حدیث 1707)

این روایت را در مستدرک نیز نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏238/3، باب 18 از ابواب حد سرقت، حدیث 2) 7- ابویوسف

7- ابویوسف [از علمای حنفی ] در کتاب "خراج" خود با سند ویژه اش چنین روایت کرده است:

"شیوه علی بن ابی طالب (ع) بر این بود که هرگاه در میان گروه و یا قبیله ای یک فرد شرور و مزاحمی پیدا می‎شد، او را زندانی می‎کرد؛ اگر آن شخص خود دارای مال بود، از آن برای خرجی اش مصرف می‎کرد؛ و اگر مالی نداشت، خرجی او را از بیت المال می‎پرداخت و می‎فرمود:

بدین وسیله شر و زیان او را از مسلمانان باید دور ساخت و از مال عمومی آنان نیز برایش باید خرج نمود.""کان علی بن ابی طالب اذا کان فی القبیلة او القوم الرجل الداعر، حبسه، فان کان له مال، انفق علیه من ماله، و ان لم یکن له مال، انفق علیه من بیت مال المسلمین، و قال: یحبس عنهم شره و ینفق علیه من بیت مالهم." (الخراج 150/)

در متن عربی برخی از این احادیث واژه "طرار" آمده است، این واژه از جمله

ناوبری کتاب