صفحه ۱۸۷

را [در ملاعام ] از دخترکی ربوده بود. علی (ع) فرمود: وقوع این جرم در ملا عام و به گونه آشکارا شبهه ای نیست که حد سرقت [یعنی بریدن دست ] را از او ساقط می‎کند، در نتیجه او را مورد ضرب قرار داده و سپس زندانی کرد. آنگاه فرمود: دست ربایشگر و کف زن را نباید ببرند."عن الجعفریات بسنده عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده (ع): "أن علیا(ع) رفع الیه أن رجلا اختلس ظرفا (طوقا خ.ل) من ذهب من جاریة، فقال علی (ع): أدراء عنه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه، و قال: لا قطع علی المختلس." (مستدرک الوسائل ج ‏237/3، باب 12 از ابواب حد سرقت، حدیث 1)

3- باز در همان مدارک از علی (ع) روایت کرده است:

"چهار دسته اند که [کارشان به دزدی شباهت دارد ولکن ] دست آنان را نباید برید، [از جمله آنان ] ربایشگر و کف زن می‎باشد که کیفر او کتک و زندان است.و..."عن الجعفریات بهذا الاسناد عن علی (ع) أنه قال:"اربعة لا قطع علیهم: فانما هی الدغارة المعلنة، علیه ضرب و حبس..." (همان مدرک، همان صفحه، همان باب، حدیث 2)

4- در "دعائم الاسلام" از علی (ع) روایت شده که درباره رباینده و کف زن چنین فرمود:

"دست او را نباید ببرند، بلکه باید او را کتک زده و سپس زندانی کنند."عن علی (ع): أنه قال فی المختلس: "لا یقطع، ولکنه یضرب و یسجن." (دعائم الاسلام ج ‏472/2، کتاب السراق، فصل 2، حدیث 1686)

این روایت را در مستدرک الوسائل نیز نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏237/2، باب 3 از ابواب حد سرقت، حدیث 12)

5- باز در کتاب "دعائم" روایت شده که جعفر بن محمد(ع) فرمود:

"دست طرار ( جیب بر) را نباید ببرند، و منظور از او کسی است که خرجی کسی را از لباس و یا آستینش برباید. و نیز دست مختلس ( رباینده و کف زن) را نباید ببرند، و منظور از او کسی است که با زیرکی چیزی را از کسی می‎رباید.

این دو دسته دستشان قطع نمی شود، بلکه آنان را به سختی می‎زنند و سپس زندانی می‎کنند."عن جعفر بن محمد(ع): "أنه لا یقطع الطرار، و هو الذی یقطع النفقة من کم الرجل اوثوبه، و لا المختلس، و هو الذی یختطف الشئ ولکن یضربان شدیدا و یحبسان." (دعائم الاسلام ج ‏473/2، کتاب السراق، فصل 2، حدیث 1690)

ناوبری کتاب