صفحه ۱۸۳

حضرت بر او هشتاد ضربه تازیانه [به عنوان حد شرعی میگساری ] زد، سپس او را یک شب در زندان نگه داشت، فردا نیز او را فراخوانده و بیست ضربه تازیانه دیگر زد. نجاشی به علی (ع) گفت: یا امیرالمؤمنین ! هشتاد ضربه را به عنوان حد میگساری بر من زدی، دیگر این بیست ضربه برای چه بود؟!

حضرت فرمود: این هم برای آن بود که جرأت به خرج داده و در ماه رمضان میگساری کرده و حرمت آن را شکسته ای."فی مرفوعة أبی مریم، قال: اتی امیرالمؤمنین (ع) بالنجاشی الشاعر قد شرب الخمر فی شهر رمضان، فضربه ثمانین، ثم حبسه لیلة، ثم دعا به من الغد فضربه عشرین، فقال له: یا امیرالمؤمنین، هذا ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر، و هذه العشرون ما هی ؟ قال: "هذا لتجرئک علی شرب الخمر فی شهر رمضان." (وسائل ج ‏474/18، باب 9 از ابواب حد مسکر، حدیث 1)

4- در کتاب "دعائم الاسلام" نیز [این حدیث را با مختصر تفاوتی که به تعداد تازیانه های نوبت دوم و برخی عبارات خبر مربوط می‎شود] از علی (ع) روایت کرده که از این قرار است:

"نجاشی شاعر را که در ماه رمضان میگساری کرده بود نزد علی (ع) آوردند، آن حضرت او را هشتاد ضربه تازیانه زد و سپس زندانی اش نمود، سپس فردا او را از زندان فرا خوانده و سی و نه ضربه تازیانه دیگر بر او زد، نجاشی گفت: یا امیرالمؤمنین ! این مقدار اضافی دیگر برای چه بود؟! حضرت پاسخ داد: برای آن بود که نسبت به خداوند جسارت و جرأت به خرج داده و در ماه رمضان افطار کرده ای."فی دعائم الاسلام عن علی (ع): "انه اتی بالنجاشی الشاعر و قد شرب الخمر فی شهر رمضان، فجلده ثمانین جلده، ثم حبسه، ثم اخرجه من غد فضربه تسعة و ثلاثین سوطا. فقال: ما هذا العلاوة یا امیرالمؤمنین ؟ قال: لتجرئک علی الله و افطارک فی شهر رمضان." (دعائم الاسلام ج ‏464/2، کتاب الحدود، فصل 4، حدیث 1644)

این حدیث را به همین صورت در "مستدرک" نیز نقل کرده است.ر.ک . مستدرک الوسائل ج ‏234/3، باب 7 از ابواب حد مسکر، حدیث 1

5- در روایت صحیحه محمد بن قیس از ابوجعفر(ع) نقل شده که آن حضرت فرمود:

ناوبری کتاب