صفحه ۱۸۱

کسی که شخص قاتل را از دست صاحبان خون برباید و او را فراری دهد، از نظر فقهی وضعی شبیه به وضع "کفیل" دارد، یعنی او را زندانی می‎کنند تا اینکه قاتل فراری را بازگرداند. در این باره یک روایت نیز وجود دارد که ما آن را در ضمن روایات مربوط به "زندانیان ابد" به طور کامل ذکر خواهیم کرد.ر.ک . وسائل ج ‏34/19، باب 16 از ابواب قصاص نفس، حدیث 1 مجموع روایات مربوط به کفالت را از جهتی می‎توان در ضمن روایات مربوط به زندان ابد نیز بحث کرد. چون کفیل در برخی از صور ممکن است تا ابد در زندان بماند. یعنی وقتی که امکان احضار شخص مکفول و جبران خسارت وارده بر مکفول له وجود نداشته باشد. (از افاضات معظم له در جلسه 252 درس فقه، با اندکی تصرف در بیان)

دسته دوازدهم: زندانی کردن افراد برای بازستانی حقوق مردم و حقوق خدا به طور کلی:

[بجز آن روایاتی که درباره جواز حبس در جرمهای معین ذکر شد، روایاتی هم وجود دارد که زندان را به طور کلی در موارد مربوط به بازستانی حق الناس و حق الله تجویز می‎کند، در اینجا آن روایات را ملاحظه می‎کنید]:

1- زید از پدرش امام زین العابدین (ع)، از جدش امام حسین (ع)، از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل نموده است که:

"آن حضرت در مسائل مربوط به عدم پرداخت نفقه (خرجی)، بدهی، و در قصاص، حدود و در همه حقوق روش زندانی کردن را به کار می‎بست، افراد مهاجمی را که به طور آشکار به یکی هجوم آورده و چیزی از او را می‎ربودند، در زنجیرهائی قرار می‎داد که

ناوبری کتاب