صفحه ۱۵۳

این روایت را ابن ابی الحدید و طبری نیز از صاحب الغارات نقل کرده اند.ر. ک . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ‏148/3؛ تاریخ طبری ج 3443/6

البته باید توجه داشت که ممکن است درباره این روایت گفته شود: این بازگوئی روش شخصی آن حضرت می‎باشد و بر این دلالت ندارد که دستگیری افراد به صرف اتهام جایز نیست.

12- باز در "الغارات" در ضمن داستان مربوط به طغیان و خروج "خریت بن راشد" از طایفه "بنی ناجیه" بر ضد امیرالمؤمنین علی (ع) و اعتراض "عبدالله بن قعین" به آن حضرت که چرا خریت را دستگیر نمی کند تا از او وثیقه مناسبی برای تضمین عدم طغیانش بگیرد، چنین آمده است:

"من - عبدالله بن قعین - گفتم: یا امیرالمؤمنین، چرا او را دستگیر نمی کنی تا یک وثیقه مناسبی از او بگیری ؟ حضرت جواب داد: اگر ما بخواهیم چنین شیوه ای داشته باشیم که هر کسی را به صرف اتهام دستگیر کنیم، در آن صورت زندانهای ما از مردم پر خواهد شد. من چنین نمی بینم که هجوم ناگهانی بر مردم و دستگیری و زندانی کردن و کیفررسانی آنان بر من روا باشد، مگر زمانی که مخالفتشان را به گونه عملی آشکار سازند."فی الغارات ایضا فی قصة خروج الخریت بن راشد من بنی ناجیة علی امیرالمؤمنین (ع) و اعتراض عبدالله بن قعین علیه بعدم استیثاقه، قال: فقلت: یا امیرالمؤمنین فلم لاتأخذه الان فتستوثق منه ؟ فقال: "انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ملانا السجون منهم. و لا أرانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف." و رواه عنه ابن ابی الحدید. (الغارات ج ‏335/1)

ابن ابی الحدید نیز این روایت را از الغارات نقل کرده است.شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ‏129/3؛ در این منبع به جای "لکل من نتهمه" "بکل من یتهم" و به جای "لنا""لی" ضبط شده است.

ناوبری کتاب