صفحه ۱۴۹

ضرورتها؛ و این مسأله ای است بسیار شایسته دقت و تدبر.سئوال یکی از شاگردان: آیا به نظر حضرتعالی نیز شش روز در این مورد تعین دارد؟ و اگر این طور باشد، در این زمان که شرایط با قدیم بسیار متفاوت است چگونه می‎توان در شش روز اتهامات مربوط به قتل را که گاهی بسیار پیچیده هم هست مکشوف ساخت ؟ جواب: شش روز تعین ندارد ولکن باید به کمترین زمان مورد نیاز اکتفا شود، مثلا شش روز تبدیل به شش ماه شود، اما نه اینکه یک متهم چند سال بلاتکلیف و بدون اثبات جرم در بازداشتگاه بماند و زندگی اش از هم بپاشد، وقت مردم و آبروی آنان بسیار مهم است. (از افاضات معظم له در جلسه 248 درس فقه، با اندکی تصرف در عبارات سؤال و جواب.)

2- در سنن ابی داود با سند ویژه از بهز بن حکیم از پدرش، او نیز از پدربزرگش روایت کرده است:

"رسول خدا(ص) مردی را به دلیل متهم بودن زندانی کرد.""...ان النبی (ص) حبس رجلا فی تهمة ." (سنن ابی داود ج ‏282/2، کتاب الاقضیة، باب حبس در دین و غیر آن)

3- در سنن ترمذی نیز با سند ویژه او از بهز بن حکیم، از پدرش، از پدربزرگش روایت شده:

"رسول خدا(ص) مردی را به دلیل متهم بودن زندانی کرد، سپس او را از زندان آزاد کرد."سنن ترمذی ج ‏435/2، ابواب دیات، باب 19، حدیث 1438

4- در سنن بیهقی نیز با سند ویژه او از بهز بن حکیم، از پدرش از پدربزرگش روایت شده:

"رسول خدا(ص) مردی را به دلیل متهم بودن ساعتی از روز زندانی کرد، لکن سپس او را آزاد کرد."سنن بیهقی ج ‏53/6، کتاب التفلیس، باب حبسه اذا اتهم و تخلیته...

ظاهر این است که هر سه مورد یک روایت باشند که از راههای مختلف گزارش شده است.و نیز باید توجه داشته باشیم این روایت که با طرق مختلف نقل شده "مهمل" می‎باشد، یعنی فقط می‎گوید: در تهمتی پیامبراسلام کسی را زندانی کرده است، لکن نوع آن اتهام و تهمت را مشخص نکرده است؛ لذا اطلاق و کلیت هم ندارد که بتوان به اطلاق آن تمسک نمود، و از این جهت که در منطق نیز گفته می‎شود: "المهملة فی حکم الجزئیة = قضیه مهمله در حکم جزئی است و نه در حکم کلی و مطلق" باید گفت اطلاق ندارد و قدر متیقن همان مورد و قتل و خون است. (از افاضات معظم له در جلسه 248 درس فقه)

ناوبری کتاب