صفحه ۱۴۸

واژه "ثبت" در متن عربی این حدیث که با فتحه "ث" و "ب" خوانده می‎شود به معنای برهان و دلیل می‎باشد، و اینکه امام صادق (ع) با عبارت "ان النبی (ص) کان یحبس..." یعنی "شیوه پیامبر در اتهام خون بر این بود که زندانی می‎کرد" بیان فرموده است، که ماضی استمراری است، بیانگر این است که رسول خدا(ص) در واقعه های متعدد چنین عمل می‎کرده است.

و نیز هرچند که موضوع این حدیث خصوص قتل می‎باشد، لکن اثبات شئ نفی غیر آن را نمی کند، از این رو این حدیث دلالت ندارد بر این که در غیر مورد قتل کسی را به صرف "اتهام" نمی توان زندانی کرد.

نکته قابل دقت در این حدیث این است که با اینکه مسأله خون در اسلام بسیار مهم است، با این حال پیامبراسلام (ص) در آن مورد متهم را برای روشن شدن حقیقت و ثبوت یا منتفی شدن اتهام، بیش از شش روز در زندان نگاه نمی داشت، پس از شش روز اگر جرمی بر او ثابت نمی شد آزادش می‎کرد.

و ظاهر سخن شهید اول در کتاب "قواعد و فوائد" نیز که قبلا نقل گردید، مشعر بر این بود که شش روز "تعین" دارد، و بیش از شش روز در زندان نگاه داشتن جایز نمی باشد، این مطلب به این دلیل است که از دیدگاه اسلام نمی توان شخصیت و آبروی مردم را خدشه دار ساخته و یا وقتشان را تضییع نمود مگر در حد اقتضای

ناوبری کتاب