صفحه ۱۳۹

ظاهر این است که علی (ع) آنان را از "زندان" بیرون می‎آورده است [و نه از منازلشان ]، و اگر کسی این را نپذیرد [و بگوید: طبق این حدیث فساق را از منازلشان برای شرکت در نماز جمعه بیرون می‎آورده است ] باز هم عموم و کلیت این روایت "زندانیان" را نیز شامل می‎شود. [هرچند که از فساق بوده باشند.]

4- در کتاب "احکام السجون" به نقل از استاد توفیق الفکیکی در بحث مربوط به تاریخ زندان اصلاحی و تربیتی چنین نقل کرده است:

"روایات و گزارشهای تاریخی که خوانندگان می‎توانند آنها را در کتابهای تاریخ، ادبیات، سیره و کتب تدوین یافته فقهی ملاحظه کنند، مجموعا بر این دلالت دارند که عبادتهای شرعی، آداب تهذیب کننده نفس، آموزشهای قرآن و نیز مطالعه و نوشتن در زندانهای "نافع و مخیس" - دو زندان ساخته شده توسط علی (ع) - مورد رعایت و معمول بوده است.

امیرالمؤمنین (ع) زندانیان را اگر شعائر دینی را ترک می‎کردند و یا در انجام آن اهمال روا می‎داشتند، با عصا تأدیب می‎کرد و به انجام آن وادار می‎نمود. چنانکه روح انصاف و رعایت حال زندانیان از نظر معیشت و اداره و تأمین نیازمندیهای آنان را معمول می‎داشت و درباره آنان رأفت به جا می‎آورد."احکام السجون 124/

ناوبری کتاب