صفحه ۱۲۵

بحث دهم: یادکرد برخی از مسائل مربوط به حقوق زندانیان

از مجموع مسائل جزئی ای که در این بحث یاد خواهیم کرد چنین به دست می‎آید که اجمالا مراعات حال زندانیان در مسائل مربوط به نیازهای مادی و معنوی آنان، و کوشش برای آزادی آنان از زندان، و نیز همت گماشتن به ایجاد امکانات و تسهیلات برای آنان در حدی که به مقصود کیفری زندان خدشه وارد نکند، واجب می‎باشد. [این مسائل را در چهار محور به قرار ذیل مورد بحث قرار می‎دهیم ]:

اول - توجه و دقت در حال زندانیان:

با توجه به اینکه در همه عصرها زندانها زیر نظر قوه قضائیه قرار داشته است، چنانکه شیوه رایج در زمان ما نیز همین است، از این رو فقهای اسلام در مبحث "آداب قضاوت" ذکر کرده اند که از جمله وظایف اولیه هر قاضی که نخستین بار به قضاوت منصوب می‎شود این است که در حال زندانیانی که به حکم قاضی قبلی محکوم و زندانی شده اند توجه و درباره آنان دقت کند، تا با رسیدگی او فرد بی گناهی در زندان نماند. در مبحث "آداب القضاء" از کتاب مبسوط چنین فرموده است:

ناوبری کتاب