صفحه ۹۷

به جنگ مسلمانان آمده بودند] به حال خود گذاریم؛ اگر در بیرون شهر مدینه ماندند که در بدترین مکان فرود آمده اند، و اگر بر ما حمله نمودند در شهر با آنها خواهیم جنگید." نظر عبدالله بن ابی بن سلول نیز همین بود که مسلمانان در مدینه بمانند و برای جنگ از شهر خارج نشوند، شخص پیامبر(ص) نیز مخالف خروج از مدینه بود، ولی تعدادی دیگر از مسلمانان که برخی از آنها در جنگ احد به شهادت رسیدند و برخی موفق به شرکت در جنگ بدر نشده بودند گفتند: یارسول الله، ما را برای جنگ با دشمنانمان از شهر بیرون ببر تا نگویند که از آنها ترسیده یا احساس ضعف کرده ایم؛ آنگاه عبدالله بن ابی بن سلول گفت: ای پیامبرخدا، در مدینه بمان و از شهر خارج مشو، به خدا سوگند هرگز ما از شهر خارج نشده ایم مگر اینکه افرادی از ما مورد اصابت قرار گرفته اند و هرگز کسانی بر ما در شهر هجوم نیاورده اند مگر اینکه بر آنان آسیب وارد شده است...

مردمی که خواهان خروج از مدینه و روبرو شدن با دشمن بودند پیوسته به رسول الله (ص) مراجعه می‎نمودند تا اینکه آن حضرت (ص) وارد منزل شده و زره جنگ به تن کرد... آنگاه به قصد خروج از مدینه از منزل خارج شد، در این هنگام افرادی که خواستار خروج از مدینه بودند از موضع خود پشیمان شده و گفتند: ما خواهان خروج از مدینه نیستیم، اگر نظر شماست در مدینه می‎مانیم، حضرت فرمود: "هرگز، برای پیامبر آنگاه که لباس رزم پوشید سزاوار نیست پیش از جنگیدن آن را از تن خارج کند." سپس آن حضرت با هزار نفر از اصحاب خویش از شهر خارج شد."سیره ابن هشام 66/3

و درکتاب مغازی پس از نقل جریان خواب پیامبرخدا(ص) آمده است:

"پیامبر فرمود: "با من نظر مشورتی خود را در میان بگذارید." و نظر شخص رسول خدا(ص) این بود که به خاطر خوابی که دیده بود از شهر خارج نشود."

آنگاه تمام ماجرا را به تفصیل یادآور می‎شود.کتاب مغازی واقدی 209/1

در این مورد پیامبراکرم (ص) با اینکه نظر شخص آن حضرت این بوده که از مدینه خارج نشود، اما چون اصرار و آمادگی اکثر اصحاب خویش و حرص آنان به شهادت در راه خدا را ملاحظه می‎فرمایند، برای اینکه احترام آنها را نگاه داشته و

ناوبری کتاب