صفحه ۹۴

3- در سفینة البحار مرحوم محدث قمی از امام صادق (ع) آمده است:

"کسی که از برادر خود مشورت خواهی کند و او نظر خالص و بی پیرایه خود را در اختیار وی قرار ندهد، خداوند - عزوجل - نظر و رأی را از او سلب می‎کند."

عین همین روایت در وسائل نیز آمده است بجز اینکه در آنجا آمده: "و او با نظر خالص خود او را نصیحت نکند."من استشار اخاه فلم یمحضه محض الرأی سلبه الله - عزوجل - رأیه. و فی الوسائل "فلم ینصح محض الرأی". (سفینة البحار ‏718/1، باب الشین بعده الواو، وسائل ‏427/8، ابواب احکام العشره، باب 23، حدیث 2)

4- در غرر و درر آمده است:

"ستم بر مشورت کننده هم ستم و هم خیانت است."ظلم المستشیر ظلم و خیانة . (غرر و درر ‏272/4، حدیث 6037)

5- باز در همان کتاب آمده است:

"مشاور باید تمام تلاش خود را در ارائه نظر صحیح به کار گیرد، اما ضامن به نتیجه رسیدن نظرش نیست."علی المشیر الاجتهاد فی الرأی و لیس علیه ضمان النجح . (غرر و درر ‏316/4، حدیث 6194)

6- باز در همان کتاب آمده است:

"کسی که با مشورت کننده خودش غش و فریب روا دارد تدبیر از وی گرفته خواهد شد."من غش مستشیره سلب تدبیره. (غرر و درر ‏217/5، حدیث 8055)

4- برخی از موارد مشورت پیامبراکرم (ص) با اصحاب

در اینجا برای اینکه بهره بیشتری از بحث به دست آید برخی از موارد مشورت پیامبراکرم (ص) را یادآور می‎شویم:

ناوبری کتاب