صفحه ۸۹

2- ویژگی های مشاور

1- معاویة بن وهب از امام جعفرصادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"در کارت با کسانی مشورت کن که از خداوند می‎ترسند."استشر فی امرک الذین یخشون ربهم. (وسائل ‏426/8، ابواب احکام العشره، باب 22، حدیث 3)

2- حسین بن مختار از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"علی (ع) می‎فرمود: در گفتار [یا در هر امر نوپدید که برای تو پیشامد می‎کند] با کسانی مشورت کن که از خدا می‎ترسند."شاور فی حدیثک الذین یخافون الله. (وسائل ‏426/8، ابواب احکام العشره، باب 22، حدیث 4)

3- سلیمان بن خالد روایت می‎کند که از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود:

"همواره با شخصی خردمند و پارسا مشورت کن؛ چراکه وی جز به نیکی امر نمی کند، و بپرهیز از اینکه برخلاف نظر وی عمل کنی؛ چراکه مخالفت با نظر پارسای خردمند موجب فساد در دین و دنیاست."استشر العاقل من الرجال الورع، فانه لایأمر الابخیر، و ایاک و الخلاف، فان مخالفة الورع العاقل مفسدة فی الدین و الدنیا. (وسائل ‏426/8، ابواب احکام العشره، باب 22، حدیث 5)

4- منصور بن حازم از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"پیامبرخدا(ص) فرمود: مشورت با خردمند خیرخواه رشد و برکت و توفیقی است از جانب خداوند؛ پس آنگاه که فرد خردمند خیرخواه تو را راهنمائی نمود، مبادا خلاف آن را انجام دهی، که در این عمل مورد نکوهش واقع خواهی شد."مشاورة العاقل الناصح رشد و یمن و توفیق من الله، فاذا اشار علیک الناصح العاقل فایاک و الخلاف فان فی ذلک العطب. (وسائل ‏426/8، ابواب احکام العشره، باب 22، حدیث 6)

5- معلی بن خنیس از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود:

"چه چیز هر یک از شما را باز می‎دارد از اینکه اگر امر ناخوشایندی متوجه وی شود با فرد خردمندی که دارای دین و تقوا است مشورت کند؟ آنگاه آن حضرت اضافه

ناوبری کتاب