صفحه ۸۵

بی پیرایه [صرفا متوجه موضوع مورد مشورت است ] اما رأی مشورت کننده با هوی ها درآمیخته است.انما حض علی المشاورة ؛ لان رأی المشیر صرف و رأی المستشیر مشوب بالهوی. (غرر و درر ‏92/3،حدیث 3908) [حب و بغض ها و خواسته های دیگر خود را با موضوع مورد نظر می‎آمیزد.]

17- باز در همانجا آمده است:

"سزاوار است عاقل نظر سایر خردمندان را بر نظر خود بیفزاید و آگاهی حکیمان را به آگاهی خود ضمیمه کند."حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رأی العقلاء و یضم الی علمه علوم الحکماء. (غرر و درر ‏408/3، حدیث 4920)

18- باز در همانجا آمده است:

"کسی که همواره در کارهای خود مشورت می‎کند، در صورت انجام کار درست مردم وی را می‎ستایند و در صورت ارتکاب خطا عذرش را می‎پذیرند."من لزم المشاورة لم یعدم عند الصواب مادحا و عند الخطاء عاذرا. (غرر و درر ‏406/5، حدیث 8956)

و روایات بسیار زیاد دیگری که در این باب وارد شده است.

شاعر نیز در همین باب گفته است:

اقرن برأیک رأی غیرک و استشر ____ فالحق لا یخفی علی الاثنین
للمراء مرآة تری به وجهه ____ و یری قفاه بجمع مرآتین
به عقل خود درآمیز عقل دیگر ____ که حق پنهان نماند بر دو عاقل
به یک آئینه بیند مرد درویش ____ قفا بیند به دو آئینه کامل ترجمه ای قریب به مضمون، متأثر از ذوق نارسای مقرر.

و شاعر دیگری می‎گوید:

شاور سواک اذا نابتک نائبة ____ یوما و ان کنت من اهل المشورات
فالعین تنظر منها مادنا و نأی ____ و لاتری نفسها الابمرآة

ناوبری کتاب