صفحه ۷۵

فصل دوم: شورا و مشورت

1- عنایت و اهتمام اسلام به مشورت
- روایات مشورت
- عدم تناقض ضرورت مشورت با تمرکز در تصمیم گیری
2- ویژگی های مشاور
3- حق مشورت کننده بر مشاور و برعکس
4- برخی از موارد مشورت پیامبراکرم (ص) با اصحاب

ناوبری کتاب