صفحه ۷۲

در روایت دیگری به نقل از زراره از آن حضرت (ع) نظیر همین روایت آمده و در آن آمده است:

"... آنگاه پیامبر(ص) به وی فرمود: دست از آن درخت بردار و برای تو به جای آن در فلان مکان و فلان مکان یک درخت باشد، وی گفت: نه، حضرت فرمود: برای تو دو درخت باشد، گفت: نمی خواهم، آن حضرت مرتب تعداد را زیاد می‎فرمود تا به ده درخت رسید، باز او گفت: نه، حضرت فرمود: برای تو ده درخت در فلان جا و فلان جا باشد، باز وی نپذیرفت، حضرت فرمود: دست بردار و برای تو به جای آن در بهشت یک درخت باشد، گفت: نمی خواهم، حضرت فرمود: تو آدم زیان رسانی هستی، زیان و زیان رساندن به مؤمن روا نیست."فقال له رسول الله (ص) خل عنه و لک مکانه عذق فی مکان کذا و کذا. فقال: لا، قال: فلک اثنان. قال؛ لاارید، فلم یزل یزیده حتی بلغ عشرة اعذاق. فقال: لا. قال: فلک عشرة اعذاق فی مکان کذا و کذا. فابی. فقال: خل عنه و لک مکانه عذق فی الجنة . قال: لاارید. فقال له رسول الله (ص): انک رجل مضار، و لاضرر و لاضرار علی مؤمن. (کافی ‏294/5، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث 8)

ظاهرا مراد از "ضرر" [در متن عربی روایت ] زیان رساندن به مال یا جان دیگران است و "ضرار" عام است و هر نوع ایجاد محدودیت برای دیگران را شامل می‎گردد؛ یا اینکه "ضرر" زیان رساندن یکطرفه است و "ضرار" زیان رساندن طرفین به یکدیگر، چنانچه در "نهایه"نهایه ابن اثیر81/3 این گونه معنی شده است؛ و برخی معانی دیگری برای آن گفته اند.

و کلمه "عذق" بر وزن "فلس" به معنی درخت خرماست، و با کسره به معنی اصل خوشه خرماست با رشته هائی که دارد.

ناوبری کتاب