صفحه ۶۳۰

واداشته باشد تعزیر می‎گردد و بر کنیز نیز حد جاری می‎کنند. (ظاهرا: بر کنیز حد جاری نمی کنند، صحیح باشد) و هر کس که خود کمتر از چهار مرتبه بر عمل زنا یا لواط یا سحق اقرار کند و از آن برنگردد تعزیر می‎شود. همچنین آن کس که دو مرتبه اقرار کرد یا دو شاهد بر وطی او در خارج از فرج گواهی دادند تعزیر می‎گردد.

و کسی که کنیزی را که بالاشتراک خریده یا غنیمت گرفته شده و یا کنیز مکاتبه ای را که برخی از او آزاد شده وطی نماید تعزیر می‎شود. و حکم کسی که دیگری را با شبهه نکاح وطی کند نیز چنین است. همچنین بر کسی که بکارت دختر بکری را با انگشت از بین برده باشد تعزیر می‎کنند و باید مهرالمثل آن دختر را نیز بپردازد؛ و نیز اگر کسی با دست خود استمنا کند یا چارپایی را وطی نماید یا آنکه پس از مرگ کسانی که به او حلال بوده نظیر زن یا کنیز خود با آنها مجامعت کند و یا با برخی از محرمات مباشرت جنسی که موجب حد نشود نماید، مورد تعزیر قرار می‎گیرد.

اگر کسی دیگری را با کلمات و عباراتی که گویای اتهام به زنا یا لواط است مورد تعرض و خطاب قرار دهد، مثلا به او بگوید ولدالزنا، یا بگوید ولدالحیض، یا ولد خبیث، باید تعزیر گردد. همچنین اگر دیگری را متهم به وطی چهارپا کند و یا به او تهمت استمنا، سرقت، قیادت، شرب خمر، اکل حرام یا دروغگویی وارد کند و یا به زنی اتهام سحق ببندد، باید فرد متهم کننده مورد تعزیر قرار گیرد. همچنین اگر کسی دیگری را با گفتن الفاظی همچون: سفله، پست، ساقط، بی آبرو، سفیه، احمق، فاسق، مجرم، کافر، تارک الصلاة و روزه خوار مورد استهزا قرار دهد، در صورتی که افراد مورد اتهام و استهزا به آن صفات مشهور نباشند، باید فرد استهزاء کننده را تعزیر کنند. اما اگر افرادی که مورد استهزاء قرار گرفته اند، بدانچه به آن نسبت داده شده اند شهرت داشته باشند، مانند کسانی که به صورت آشکار شراب یا فقاع می‎نوشند یا علنا به فروش آنها اشتغال دارند، و یا کسی که با عود و ابزار و آلات دیگر موسیقی سرو کار دارد، یا نماز نمی خواند و یا روزه می‎خورد، بر کسی که آنها را بدین صفات استهزاء کرده و نیز بر کسی که آنها را با اوصافی نظیر فاسق، ساقط، مجرم و یا عاصی مسخره کرده، اقامه تعزیر نمی شود؛ همچنین اگر کسی خود به عمل زنا یا لواط اعتراف کرده باشد بر کسی که به او گفته: زانی یا لواطکار، تعزیر اجرا نمی گردد.

اگر دو فرد عاقل به هم تهمت بزنند باید هر دو تعزیر شوند. همچنین اگر مرد مسلمان و آزاد و یا زن مسلمان و آزاد، بنده یا کنیز یا مردی ذمی یا زنی ذمی یا بچه یا

ناوبری کتاب