صفحه ۶۳

اینها پانزده عنوان از وظایفی بود که انجام آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده بود که ما از بررسی اجمالی آیات و روایات در این زمینه به دست آوردیم؛ و

ناوبری کتاب