صفحه ۶۲۹

تعزیرات شرعی نقل می‎شود. وی در کتاب خود موسوم به کافی می‎نویسد:

"تعزیر تأدیبی است که خداوند آن را لازم شمرده و به واسطه اجرای آن جلوی فرد تعزیر شونده (مجرم) و افراد مکلف دیگر گرفته می‎شود؛ و سبب استحقاق تعزیر اخلال در انجام واجبات و انتشار اعمال قبیحی است که هیچ حدی از جانب شرع برای آن در نظر گرفته نشده. حکم اجرای تعزیر با دو مرتبه اقرار یا شهادت دو نفر عادل واجب می‎شود.

از جمله موارد تعزیر اخلال در برخی از واجبات عقلی است؛ همچون رد امانت، قضای دین، یا فرایض شرعی دیگری همچون نماز، زکات، روزه، حج و... نیز دیگر فرایض مبتدئه (بدون سبب و شرط) و مسببه (واجبی که به سبب و شرطی واجب می‎شد) و مشترطه، که در این گونه موارد حاکم اسلامی باید مجرم را به وسیله ای که او و دیگران را از خطا بازمی دارد تأدیب نموده و با توسل به آن او و دیگران را به انجام واجبات وادار نماید.

از جمله موارد دیگر تعزیر آن است که فرد، مرتکب برخی از افعال قبیح و گناه آلود گردد، که این افعال خود بر دو نوع است: دسته ای از آنها مانند وجود مرد و زنی است در زیر یک پوشش یا یک خانه بدون آنکه در میان آنها خویشتن داری و تحفظ رعایت گردد و یا مانند آنکه آن دو به یکدیگر بچسبند یا همدیگر را ببوسند و دست به اعمالی بالاتر از آن بزنند که در این صورت برحسب صلاحدید حاکم جامعه از 10 ضربه تا 99 ضربه تعزیر می‎گردند، همین حکم درباره دو مردی که در زیر یک پوشش به صورت برهنه باشند یا دو زنی که بدین گونه باشند و یا یک مرد و یک بچه که در یک خانه و یا در زیر یک پتو باشند، به شرطی که در تمام موارد ذکر شده ریبه و انگیزه شیطانی وجود داشته باشد و یا آنها مرتکب اعمال دیگری همچون چسبیدن و بوسیدن یکدیگر گردند نیز صادق است.

همچنین کودکی که با او لواط شده و نیز ناقص العقل و دو بچه ای که با هم لواط کرده باشند و یا دو دختر بچه ای که از یکدیگر بهره جنسی برده اند و کودکی که با زن، بازی (جنسی) کند و کودک و دختر بچه ای که با هم باشند و زن روانی ای که مورد تجاوز قرار گرفته و کنیزی که مدعی است خانم مالک او او را به انجام عمل سحق (آلت تناسلی یکدیگر را به هم مالیدن) وا داشته و نیز برده مفعولی که مدعی است مرد مالک او او را وادار به انجام عمل لواط کرده، تعزیر می‎شوند. مالک کنیز هنگامی که وی را بر فحشا

ناوبری کتاب