صفحه ۶۲۷

این مدت به اشاره نمازگزارد و پس از آزاد شدن نماز خود را اعاده نماید، و باید توجه داشت که به صلیب کشیدن مجرم بیش از سه روز به طول نینجامد."معالم القربة 184/_185و193_194 (چاپ مصر 277_278و287)

ماوردی در کتاب احکام السلطانیه می‎نویسد:

"در ضرب تعزیری می‎توان با عصا و تازیانه ای که گره هایش از بین رفته مانند حد اجرای تعزیر نمود. و در مورد تعزیر با شلاقی که گره های آن از بین نرفته، اختلاف شده است. زبیری انجام آن را جایز می‎داند، اگرچه نحوه ضرب تعزیری از حد هم تجاوز کند. همچنین او اجرای ضربات در تعزیر را تا حدی که منجر به خونریزی شود، جایز دانسته است. اکثر علمای شافعی به ممنوعیت اجرای تعزیر با تازیانه ای که گره هایش از بین نرفته معتقد می‎باشند. به این دلیل که ضرب در حدود شدیدتر و سخت تر از ضرب در تعزیرات است؛ و در ضربات حد، استعمال تازیانه گره دار ممنوع است، پس به طریق اولی این کار در تعزیرات نیز ممنوع است؛ همچنین ضربات تعزیر نباید به اندازه ای باشد که بدن را زخم نماید، و ضربات در حد باید بر تمام اعضای بدن اصابت کند بجز مواضع حساسی که باید از ضربه زدن بر آنها خودداری کرد، تا بدین ترتیب هر عضو نصیب خود را از اجرای حد برخوردار شود، و جایز نیست که همه ضربات را بر یک قسمت از بدن متوجه کرد.

در ضرب تعزیری اختلاف شده است. اکثر علمای شافعی آن را جاری مجرای ضرب در حد، از نظر تقسیم آن بر تمام بدن و ممنوعیت جاری کردن همه ضربات در یک قسمت از بدن محسوب نموده اند، لکن "زبیری" با آنان مخالفت کرده و اجرای ضرب در یک قسمت از بدن را اجازه داده و استدلال کرده است که - چون در تعزیر حاکم می‎تواند همه آن را اجرا نکند - اگر بتوان اجرای ضربات را از تمام قسمت های بدن اسقاط کرد پس می‎توان آن را از بعضی از اعضای بدن هم اسقاط نمود، به خلاف حد - که حاکم نه در همه آن و نه در بعض آن اختیار اسقاط ندارد - همچنین می‎توان متخلف را در حالی که زنده است بر صلیب آویخت؛ زیرا پیامبر مردی را بر کوهی به اسم "ابوناب" بر صلیب کشید. ولی نباید متخلف را در آن حالت از خوردن، آشامیدن و نیز از وضو گرفتن برای نماز منع نمود؛ و مجرم باید در آن موقعیت نماز خود را به اشاره بخواند و چون از آن حالت رها شد نمازهای خوانده شده خود را اعاده کند؛ و

ناوبری کتاب