صفحه ۶۲۵

آن حضرت تازیانه ای مکسور آماده کردند. آن حضرت فرمود: تازیانه ای سخت تر از این بیاورید. سپس تازیانه ای نو آوردند. آن حضرت فرمود: تازیانه ای نرمتر از این بیاورید. آنگاه تازیانه نرمی حاضر ساختند، و آن حضرت اقامه حد فرمود. دره نیز وسیله ای است که از پوست گاو یا شتر به صورتی درهم بافته و دوخته شده است، این وسیله را بر جایگاه محتسب می‎آویزند تا مردم آن را ببینند و دل بدکاران از مشاهده آن به لرزه درافتد و افراد مکار و حقه باز از آن بترسند؛ و اگر زناکاری را نزد محتسب حاضر کردند، در صورتی که بدون همسر بوده محتسب در ملاءعام به او صد ضربه می‎زند، چنانکه خداوند می‎فرماید: و باید گروهی از مؤمنان شاهد تعذیب آن دو باشند...

متخلف مرد به هنگام اقامه حد و تعزیر باید ایستاده باشد، دست و پایش را نمی بندند و نه به چهار میخ می‎کشند؛ زیرا هر یک از اعضا سهمی در ضربات دارند؛ و در زدن باید مراقب صورت، سر، فرج، خاصره و سایر مواضع حساس بدن بود؛ چرا که روایت کرده اند که علی (ع) به جلاد فرمود: متخلف را بزن و حق هر عضوی را ادا کن، ولی از زدن صورت و آلات تناسلی او پرهیز نما. اکثر علمای شافعی گویند: سر نیز مورد ضرب قرار می‎گیرد، برای آنکه ابوبکر به جلاد گفت: بر سر متخلف نیز تازیانه بزن که شیطان در اوست.

و از طرف دیگر چون سر غالبا پوشیده است و حفاظ دارد آسیبی بر آن وارد نمی شود و حکم خاصره نیز مانند حکم سر است. ابوحنیفه می‎گوید: درحد از ضربه زدن به سر باید خودداری کرد. و این نظریه صحیح تر است؛ زیرا بیم آسیب آن می‎رود. و نباید متخلف را به صورت برهنه حد زد بلکه بر او پیراهنی می‎پوشانند، و اگر متخلف جبه با آستر (کلفت) یا پوستین بر تن داشت باید آن را از تن او بیرون کرد؛ زیرا مانع رسیدن ضربات بربدن متخلف است. باید اجرای ضربات را فقط بر عهده مردان گذاشت؛ زیرا آنان در انجام این کار مهارت دارند، و نباید در اثر اجرای ضربات جراحت و یا خونریزی در بدن مجرم ایجاد شود. اما بر زن باید در حالی که نشسته و پوششی بر اوست حد جاری نمود؛ چرا که زن عورت است و اگر در حالت ایستاده بر او حد جاری گردد احتمال دارد بدن او کشف شود. ضمنا باید لباس او را محکم بر بدنش بست تا به خوبی بدن او را بپوشاند. شافعی در این باره گوید: متصدی پوشاندن چنین زنی باید زن دیگری باشد که لباس او را بر بدنش محکم ببندد...

اما خصوصیات ضرب تعزیری: جایز است در این مورد از عصا و تازیانه ای که

ناوبری کتاب