صفحه ۶۲۴

14- همچنین عبدالرزاق از معمر، و وی از یحیی بن ابی کثیر نقل می‎کند که: مردی نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله من مرتکب گناهی شده ام، حد آن را بر من جاری کن. پیامبر(ص) نیز تازیانه ای طلب کرد. برای آن حضرت تازیانه ای آوردند که قسمت پایین آن دارای گره هایی بود. پیامبر با دیدن آن تازیانه آن را پس زد و فرمود: "تازیانه ای نرمتر از این بیاورید." سپس برای او تازیانه ای که انتهایش بریده شده بود (مکسورالعجز) آوردند، آن حضرت مجددا فرمود: "تازیانه ای سخت تر از این بیاورید." آنگاه تازیانه ای متوسط برای او آوردند، و پیامبر(ص) امر کرد تا بر آن متخلف حد جاری کنند. سپس بر بالای منبر رفت و در حالی که در چهره اش خشم و ناراحتی موج می‎زد خطاب به مردم گفت: "ای مردم ! همانا خداوند همه گناهان را چه پنهان و چه آشکار بر شما حرام فرمود. پس هر کس دست به یکی از گناهان آلود باید آن را به ستر الهی بپوشاند؛ زیرا هر کدام از شما که چیزی از آن را به ما بازگوید این چنین مجازات می‎گردد."ان رجلا جاء الی النبی (ص) فقال: یا رسول الله، انی اصبت حدا فاقمه علی، فدعا رسول الله (ص) بسوط جدید علیه ثمرته. فقال: لا، سوط دون هذا. فاتی بسوط مکسور العجز (الفجر) فقال: لا سوط فوق هذا، فأتی بسوط بین السوطین، فامر به فجلد، ثم صعد المنبر و الغضب یعرف فی وجهه فقال: ایها الناس، ان الله تعالی حرم علیکم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن فمن اصاب منها شیئا فلیستر بسترالله، فانه من یرفع الینا من ذلک شیئا نقمه. (المصنف ‏369/7، باب ضرب حدود، حدیث 13515) و نظیر این روایت در سنن بیهقی (‏326/8، کتاب الاشربة و الحد فیها، باب ما جاء فی صفة السوط و الضرب) از زید بن اسلم نقل شده است.

[کلامی از معالم القربة و احکام السلطانیة در این زمینه ]

در اینجا بی مناسبت نیست که قسمتی از مطالب کتاب معالم القربة را که در آغاز باب پنجاهم در خصوص کیفیت اقامه حدود و تعزیرات نگاشته یادآور گردیم:

"از آن قبیل است تازیانه و دره (آلتی است برای زدن). در هنگام اجرای حد با تازیانه، باید از تازیانه متوسط استفاده کرد، نه بسیار محکم و نه بسیار نرم، به طوری که باعث ایجاد ناراحتی نگردد.

دلیل ما بر گفته فوق روایتی است از زید بن اسلم که گوید: مردی در حضور پیامبر(ص) به انجام عمل زنا اعتراف کرد. پیامبر(ص) تازیانه ای درخواست کرد، برای

ناوبری کتاب