صفحه ۶۲۱

شاید این حکم مخصوص است به غیر زنا.

6- مسمع بن عبدالملک از امام ششم (ع) نقل می‎کند که پیامبر(ص) فرمود: "حد زانی شدیدتر از حد شارب الخمر و حد شارب الخمر شدیدتر از حد قاذف و حد قاذف شدیدتر از تعزیر است."الزانی اشد ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعزیر. (وسائل ‏449/18، ابواب حد قذف، باب 15، حدیث 5)

7- ابوالبختری از جعفر، و او از پدرش، و وی از علی (ع) نقل می‎کند که فرمود: "حد زانی شدیدتر از حد قاذف، و حد شارب الخمر شدیدتر از حد قاذف اجرا می‎گردد."حد الزانی اشد من حد القاذف، و حد الشارب اشد من حد القاذف. (وسائل ‏370/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 9)

8- صدوق در کتابهای عیون و علل از محمد بن سنان نقل می‎کند که امام رضا(ع) در پاسخ نامه او چنین نوشت: "از آن جهت بر بدن زانی به شدیدترین وجهی شلاق می‎زنند که او به انجام عمل جنسی مشغول شده و تمام اعضای بدن وی از این عمل بهره برده است. بنابراین زدن برای او به عنوان مجازات و برای دیگران به عنوان پند و عبرت تعیین شده، و ارتکاب به زنا عظیم ترین گناهان است."و علة ضرب الزانی علی جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد کله به، فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغیره. و هو اعظم الجنایات. (وسائل ‏370/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 8)

9- شیخ طوسی از طلحة بن زید، و او از جعفر، و وی از پدرش (ع) نقل می‎کند که فرمود: "متخلف را برای اجرای حد نه برهنه می‎کنند و نه دست و پای او را برای بستن می‎کشند؛ و فرمود: هر طور که زانی را یافته اند به همان گونه بر او حد جاری می‎کنند. اگر او را لخت دیده اند بر بدن برهنه او حد جاری می‎نمایند، و اگر او را (در حال ارتکاب عمل زنا) با لباس یافته اند بر بدن پوشیده او حد جاری می‎کنند."لا یجرد فی حد و لا یشنج، یعنی: یمد. و قال: یضرب الزانی علی الحال التی یوجد علیها: ان وجد عریانا ضرب عریانا و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. (وسائل ‏370/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 7)

زنجیره سند این روایت تا طلحه صحیحه است؛ و طلحة بن زید را اگرچه گفته اند

ناوبری کتاب