صفحه ۶۲۰

تناسلی خودداری می‎شود.

2- اسحاق بن عمار در روایت موثق خود می‎گوید: از ابوابراهیم - حضرت موسی بن جعفر(ع) - پرسیدم: به زانی چگونه باید شلاق زد؟ فرمود: "به شدیدترین وجه." عرض کردم: آیا او را از روی لباس می‎زنند؟ فرمود: "لباس او را باید بکنند." گفتم: به مفتری چگونه باید شلاق زد؟ فرمود: "به شکل متوسط شدید و ضعیف باید از روی لباسش به همه بدن او تازیانه زد."سألت ابا ابراهیم (ع) عن الزانی کیف یجلد؟ قال: اشد الجلد. قلت: فمن فوق ثیابه ؟ قال: بل تخلع ثیابه. قلت: فالمفتری ؟ قال: یضرب بین الضربین جسده کله فوق ثیابه. (وسائل ‏369/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 2)

3- حدیث موثق دیگری از همان راوی است که می‎گوید: از ابوابراهیم (ع) پرسیدم به زانی چگونه باید شلاق زد؟ فرمود: "به شدیدترین وجه." گفتم: آیا از روی لباس به او شلاق می‎زنند؟ فرمود: "خیر بلکه باید او را لخت کنند."سألت عن الزانی کیف یجلد؟ قال: اشد الجلد. فقلت: من فوق الثیاب ؟ قال: بل یجرد. (وسائل ‏369/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 3)

البته مقصود از کندن لباس و لخت کردن متخلف، کندن هر پوششی است مگر آنچه عورت او را می‎پوشاند؛ و بدن زن تماما عورت محسوب می‎شود - پس نباید او را هنگام زدن حد لخت نمود - و علت آن هم واضح است.

4- سماعه در خبر موثق از امام صادق (ع) روایت می‎کند که فرمود: "حد زانی مانند شدیدترین حدود است."حد الزانی کاشد ما یکون من الحدود. (وسائل ‏370/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 4)

5- حریز به نقل از شخص دیگری از امام باقر(ع) روایت می‎کند که فرمود: "حد بر تمام بدن جاری می‎شود وآلت تناسلی و صورت مورد ضرب قرار نمی گیرد و به شکل متوسط بین شدید و ضعیف شلاق می‎خورند."یفرق الحد علی الجسد کله، و یتقی الفرج و الوجه، و یضرب بین الضربین. (وسائل ‏370/18، ابواب حد زنا، باب 11، حدیث 6) در وسائل آمده است که

ناوبری کتاب