صفحه ۶۲

9- قضاوت به عدل و اقامه حدود و احکام خداوند.

10- بازگرداندن اموال غصب شده بیت المال و ثروتهای عمومی به بیت المال و اجرای مساوات در مال و حکم خداوند و رفع تبعیضات ستمگرانه که موجب شکمبارگی ستمگران و گرسنگی محرومین و ستمدیدگان می‎گردد.

11- گردآوری اموال عمومی و مالیاتها بدان گونه که خداوند مقرر فرموده، و پرداخت آن به اشخاص مستحق و مصارف عمومی جامعه.

12- موعظه و تذکر و انذار و ارشاد مردم به صورت مداوم.

13- جداکردن افراد نیکوکارو بدکار جامعه از یکدیگر با تشویق کردن و احترام گذاشتن به نیکوکاران و تنبیه و مجازات کردن بدکاران.

14- مدارا و رفاقت با مردم و گذشتن از خطاها، البته تا جائی که حقی پایمال نگردد؛ به گونه ای که برای مردم همانند پدری دلسوز و مهربان باشد.

15- حسن هم جواری و ارتباط عادلانه و خوش رفتاری با سایر امتها و مذاهب غیر اسلامی و حفظ حقوق متقابل آنان در مال، جان، اراضی و مبانی اعتقادی؛ البته در صورتی که سر جنگ و توطئه با مسلمانان نداشته و قصد بیرون راندن آنان از سرزمینشان را نداشته باشند؛ بدون اینکه حاکم مسلمانان آنان را محرم اسرار و همراز خود قلمداد کند و حاکمیتی برای آنان نسبت به جان و مال و شؤون مسلمانان ایجاد نماید.تقریبا مشابه همین وظایف با الهام گرفتن از آیات و روایات، در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هنگام تعیین وظایف دولت اسلامی آمده است که بجاست بدان نیز توجه شود: اصل سوم: "دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم

ناوبری کتاب