صفحه ۶۱۰

26- همچنین آمده است: "چه زشت است مجازات با پوزش طلبی !"ما اقبح العقوبة مع الاعتذار. (غرر و درر ‏68/6، حدیث 9541)

27- همچنین نقل شده است: "بدترین مردم کسی است که از لغزشهای دیگران گذشت نمی کند و عیوب آنان را نمی پوشاند."شر الناس من لا یعفو عن الزلة و لا یستر العورة . (غرر و درر ‏175/4، حدیث 5735)

28- همچنین در غرر و درر آمده است: "جوانمردی عبارت است از عدالت در حکمروایی، گذشت با وجود داشتن قدرت و مواسات در زندگی."المروءة العدل فی الامرة، و العفو مع القدرة، و المؤاساة فی العشرة . (غرر و درر ‏142/2، حدیث 2112)

29- همچنین در همانجا آمده است: "زیبایی سیاست، عدالت در فرمانروایی و گذشت با وجود قدرت است."جمال السیاسة العدل فی الامرة، و العفو مع القدرة . (غرر و درر ‏375/3، حدیث 4792)

30- همچنین نقل شده است: "پیروزی بزرگواران عفو و احسان، و پیروزی لئیمان طغیانگری و ستم پیشگی است."ظفر الکرام عفو و احسان. ظفر اللئام تجبر وطغیان. (غرر و درر ‏273/4_274، حدیث 6044و6045)

31- و نیز روایت شده است: "در هنگام برخورداری از قدرت، فضیلت عفو آشکار می‎گردد."عند کمال القدرة تظهر فضیلة العفو. (غرر و درر ‏324/4، حدیث 6215)

32- همچنین ذکر شده است: "برای شفاعت گنهکار پیروزی کافی است."کفی بالظفر شافعا للمذنب. (غرر و درر ‏579/4، حدیث 7052)

33- همچنین آمده است: "هر کس از جرایم مردم چشم پوشد به مجموعه فضائل دست یافته است."من عفی عن الجرائم فقد اخذ بجوامع الفضل. (غرر و درر ‏307/5، حدیث 8499)

34- همچنین نقل شده است: "چشم پوشی از گناه مردم قسمتی از دین است."من الدین التجاوز عن الجرم (غرر و درر ‏37/6، حدیث 9400)

35- و نیز در همانجا آمده است: "به مردم به خاطر انجام افعال نیکو پاداش بده و

ناوبری کتاب