صفحه ۶۰۹

18- همچنین در همانجا آمده است: "سرعت در عفو از اخلاق بزرگواران است."المبادرة الی العفو من اخلاق الکرام. (غرر و درر ‏4/2، حدیث 1566)

19- همچنین نقل شده است: "از خطاهای افراد درگذر و از اجرای حدود خودداری نما و از آنچه برای تو به روشنی آشکار نشده درگذر."اقل العثرة و ادرء الحد، و تجاوز عما لم یصرح لک به. (غرر و درر ‏197/2، حدیث 2364)

20- همچنین آمده است: "از لغزشهای افراد درگذر و خطاهای آنها را نادیده گیر تا - در جامعه یا پیش خداوند - به درجات بالاتر برسی."تجاوز عن الزلل و اقل العثرات ترفع لک الدرجات. (غرر و درر ‏314/3، حدیث 4566)

21- همچنین روایت شده است: "در عقوبت گناه تعجیل روا مدار و بین آنها - بین گناه و عقوبت - جایی هم برای عفو باز کن تا بدان وسیله به اجر و ثواب الهی نایل شوی."لا تعاجل الذنب بالعقوبة، و اترک بینهما للعفو موضعا تحرز به الاجر و المثوبة . (غرر و درر ‏306/6، حدیث 10343)

22- همچنین ذکر شده است: "عذرهای مردم را پذیرا باش تا از برادری آنان برخوردار گردی، و با آنان به خوشرویی رفتار کن تا کینه آنان با تو خاتمه یابد."اقبل اعذار الناس تستمتع باخائهم، و القهم بالبشر تمت اضغانهم. (غرر و درر ‏215/2، حدیث 2420)

23- همچنین آمده است: "خداشناسترین مردم عذرپذیرترین آنان است نسبت به مردم هرچند که برای آنان عذری نباشد."اعرف الناس بالله اعذرهم للناس وان لم یجد لهم عذرا. (غرر و درر ‏444/2، حدیث 3230)

24- همچنین نقل شده است: "بدترین مردم کسی است که عذر دیگران را نمی پذیرد و گناه را نادیده نمی انگارد."شر الناس من لایقبل العذر و لا یقبل الذنب. (غرر و درر ‏165/4، حدیث 5685)

25- همچنین روایت شده است: "قبول پوزش مجرم از لوازم بزرگواری و از محاسن خصلت های نیکوست."قبول عذر المجرم من مواجب الکرم و محاسن الشیم. (غرر و درر ‏517/4، حدیث 6815)

ناوبری کتاب