صفحه ۵۹۹

کن؛ زیرا پشت مؤمن حریم خداوند است و خود او مورد اکرام خداست و ثواب خداوند برای اوست، و کسی که بر مؤمن ستم روا دارد خصم خداست، پس مبادا که خصم تو باشد."دار عن المؤمنین ما استطعت، فان ظهره حمی الله، و نفسه کریمة علی الله، وله یکون ثواب الله، و ظالمه خصم الله فلا یکون خصمک . (مستدرک الوسائل ‏220/3، ابواب مقدمات حدود، باب 23، حدیث 3)

6- همچنین در مستدرک به نقل از کتاب مناقب ابن شهرآشوب آمده است: چون حضرت امیرالمؤمنین (ع) در جنگ با عمروبن عبدود روبروگشت بر او ضربتی وارد نکرد، و عمرو به علی بدگویی کرد و حذیفه از سوی آن حضرت دفاع کرد. پیامبر(ص) فرمود: حذیفه ! اندکی تأمل کن، علی به زودی سبب وقفه کار خود را بازخواهد گفت. سپس علی (ع) عمرو را کشت و به نزد پیامبر بازآمد. رسول خدا(ص) علت وقفه علی (ع) را از وی سؤال کرد، آن حضرت (ع) پاسخ داد: او به مادرم دشنام داد و بر صورتم آب دهان افکند؛ لذا ترسیدم او را به خاطر ارضای نفس خودم بکشم، اندکی رهایش کردم تا خشمم فرو نشست آنگاه او را برای خدا کشتم.قد کان شتم امی و تفل فی وجهی، فخشیت ان اضربه لحظ نفسی، فترکته حتی سکن ما بی ثم قتلته فی الله. (مستدرک الوسائل ‏220/3، ابواب مقدمات حدود، باب 23، حدیث 5)

چهارم: عفو امام از اجرای حدود و تعزیرات

1- ضریس کناسی نقل می‎کند که امام باقر(ع) فرمود: بجز شخص امام کسی نمی تواند از اجرای حدود مربوط به حق الله گذشت نماید. اما اگر اجرای حدود مربوط به نقض حق الناس باشد کسان دیگری غیر از امام نیز می‎توانند از اقامه آن چشم پوشی نمایند.لا یعفی عن الحدود التی لله دون الامام فاما ما کان من حق الناس فی حد فلابأس بان یعفی عنه دون الامام. (وسائل ‏331/18، ابواب مقدمات حدود، باب 18، حدیث 1)

زنجیره سند این روایت تا ضریس صحیحه است؛ ولی شخص ضریس کناسی در بین رجال حدیث ناشناخته است، مگر اینکه این نقص را با بودن ابن محبوب در

ناوبری کتاب