صفحه ۵۹

الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون ممتحنه (60)/ 8 و 9 خدا شما را از دوستی آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون نرانده اند نهی نمی کند، بلکه با آنها به عدالت وانصاف رفتار کنید که خداوند افراد دادگر را بسیار دوست دارد. خداوند تنها شما را از دوستی کسانی که در دین با شما قتال کرده و شما را از وطن خویش بیرون کردند و برای بیرون راندن شما همدست شدند نهی می‎کند، تا آنها را دوست و سرپرست خود نگیرید، و کسانی که دوستی و ولایت آنان را بپذیرند پس به حقیقت همینان ظالم و ستمکارند."

30- و نیز پس از دستور به تجهیز نیرو علیه کفار می‎فرماید:

"و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم انفال _8- آیه 61 - و اگر سر تسلیم فرود آوردند، با آنان با مسالمت رفتار کن و بر خداوند توکل کن که او شنوا و داناست."

31- و در امان نامه ای که پیامبراکرم (ص) برای اهل "ایله" [بندری در سرزمین فلسطین که اکنون در اشغال اسرائیل است ] می‎نویسد آمده است:

"بسم الله الرحمن الرحیم، این امان نامه ای است از سوی خدا و محمد نبی، فرستاده خدا به یوحنا فرزند روبه و اهل ایله و برای کشتی ها و وسائل حمل و نقل آنها و برای محدوده دریا و سرزمین خشکی آنها که در ذمه خدا و ذمه محمد پیامبرخدا(ص) هستند و برای هر کس که با آنان است و هرکس از اهل شام و یمن و کشتی رانان که از آن سرزمین عبور می‎کنند و...".بسم الله الرحمن الرحیم، هذه امنة من الله و محمد النبی رسول الله لیوحنة بن روبة و اهل ایلة و لسفنهم و لسیاراتهم و لبحرهم و لبرهم. ذمة الله و ذمة محمد النبی رسول الله (ص) و لمن کان معهم من کل مار الناس من اهل الشام و الیمن و اهل البحر... (الاموال ابوعبید 258/)

32- و در نامه پیامبراکرم (ص) برای اهل نجران که نصرانی بودند آمده است:

"و نجران و کناره های آن در پناه و ذمه خدا و ذمه محمد پیامبرخدا می‎باشند؛ اینان جان، ملت، اراضی، اموال، افراد حاضر و غایب، کاروانها، پیکها و نمایندگانشان در ذمه می‎باشند. و وضعیتی که اینان بر آن هستند و نیز هیچ حقی از حقوق و زندگیشان تغییر داده نمی شود و هیچ پاپ و اسقفی از مقام و منصب خویش و هیچ کشیشی از موقعیت

ناوبری کتاب